Интервью с детским психологом Севилей Ибраимовой.

 

Бала тербиелемек — ана-бабанынъ аятында энъ муим ве айны вакъытта энъ муреккеп вазифелерден биридир. Бугунь бу иште оларгъа тек буюклерининъ теджрибелери дегиль, бир сыра эдебият ве мутехассыслар да ярдым эте биле.

Бугуньки субетдешимиз – бала психологы ве нейропсихолог Севиля Ибраимова балаларнынъ психоэмоциональ инкишафынынъ нейропсихологик диагностикасыны кечире, юкъары сыныфлар талебелерине зенаат сечмеге ярдым эте, балаларнен коррекцион дерслер кечире ве ана-бабалар ичюн семинар ве тренинглер отькере. Нейропсихолог балалар ичюн ишленген бир сыра лейхаларнынъ эксперти де ола. Олардан бири къырымтатар тилини огреткен «BÜLBÜL» мультимедия платформасыдыр.

Ильк зенааты боюнджа эким олгъан бала психологы ве нейропсихолог тербие инджеликлерини яхшы бильген мутехассыстыр. Биз онынъ иле якъынджа таныш олып, бала тербиесинде олгъан энъ муим факторлар ве ана-бабалар тарафындан япылгъан хаталар акъкъында субет эттик.

– Севиля ханым, сизге чокъча насыл меселелернен мураджаат этелер?

– Чокъ дерслерни ярамай менимсев, дисграфия (ярамай язув), дислексия (ярамай окъув), баланынъ аиле я да джемиет ичинде агрессив олмасы, акъранларынен коммуникация бозгъунлыгъы, юксек теляш ве чешит къоркъулар меселелеринен мураджаат этелер. Бундан гъайры бала ве ана-баба арасында олгъан кергин мунасебетлер, ана-баба айырылышувынынъ балагъа тесири киби меселелер боюнджа да ярдым сорап келелер.

– Инстаграмдаки саифенъизде зораки бастырылгъан дуйгъулар келеджекте психологик, соматик ве ичтимаий меселелерге себеп ола бильгенини язасынъыз. Балагъа дуйгъуларыны ифаде этмеге изин бермек не къадар муим?

– Джемиетимизде чокъча адамнынъ акълий къабилиетлерине къыймет кесиле, амма онынъ дуйгъуларына пек аз дикъкъат айырыла. Тек сонъки йылларда психологлар эмоциональ интеллектнинъ муимлиги акъкъында айтып башладылар…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Весиле МЕНУСМАН субетлешти
«Янъы дюнья» №7(1649) 25.02.2022
Подробности подписки
Инстаграм

Добавить комментарий