Материал о деятельности терапевта Саит-Асана Османова.

 

Къадимий тарихкъа малик халкъымыз сюргюнликте юзюни джоймады. Аналарымыз, бабаларымыз бар къуветини бизим окъумыш, бильгили олмамызгъа сарф эттилер. Бу стереотип Къырымгъа авдет олгъанымызда даа да къуветли бир ёнелишке кирди. Генчлеримиз халкъ ичюн муим олгъан оджалыкъ, экимлик, алимлик зенаатларыны куттилер. Иште, бугуньки икяемиз энди Къырымда догъгъан ве ал-ахырда Акъшейх районында экимлик эткен генч эким-терапевт акъкъындадыр.

Сеит-Асан Османов Акъмесджит районынынъ Чоюнчи (Урожайное) коюнде 1993 сенеси дюньягъа кельген. Анасынынъ къорантасы Къырымгъа 1968 сенеси, бабасынынъ къорантасы 1978 сенеси кочип кельгенлер. Эким олмакъ истеги огълан юкъары сыныфларда окъугъанда пейда олгъан. Окъугъан девринде бу истек гонълюне къуюлгъан дуйгъуларыны уянтып, даа да къавийлештирген. Хасталыкъларнынъ себеби ве кетишатыны, хасталарнен муаммеле этмек инджеликлери огренмеге башлагъан…

Сеит-Асан 2017 сенеси Къырым девлет тиббият университетининъ «Тедавийлев иши» факультетини битиргенинен Акъмесджиттеки 4-нджи поликлиникада бир муддет чалышып, ординатурагъа окъумагъа кирди. Эки сене ординатурада окъугъан маалинде поликлиникада ярым ставкагъа чалышмакъны девам этти. Ординатурасы биткенинен ве учь йыллыкъ стажгъа малик олгъанынен яш къадыны иле берабер янъы бир иш тапмагъа арекет этти. 2020 сененинъ сентябрь айында яш эким къадыны иле «Земский доктор» программасы боюнджа Ички районынынъРаздольное коюне чалышмагъа кельдилер. Бу амбулаторияда Сеит-Асан Рустемович екяне терапевттир. Хасталарнынъ анализлери бу амбулаторияда афтада эки кере къабул олуна. Сеит-Асаннынъ къадыны Улькера хасталарнынъ анализлерини къабул эте ве тешкерильмек ичюн район хастаханесине алып бара.

– Бу ерде бизни сыджакъ муаммеленен къабул эттилер. Бизге  хастаханенинъ эркянында олгъан эвде яшамагъа ер бердилер. Амбулаториянынъ  гузель сыфаты ве муитини корьген сонъ, экимиз бирагъыздан мында къалмакъ къарарына кельдик. Якъын ве узакъча койлерде яшагъан адамлар хасталанса, бу амбулаториягъа мураджаат эте экенлер. Чалышкъанымдан берли кунь сайын 15-20 хаста къабул этем. 2021 сенесининъ кузь айларында сыджагъы котерильген, нефеси къысылгъан, оксюрюги, тымавы олгъан хасталар чокълукъны тешкиль эткен эдилер. Араларында ковид тести тасдикълангъан хасталар да олды. Бизим амбулаториямызда куньдюзги стационар бар. Хасталар куньдюз келип къан дамарларына капельница къойдыра ве вакцинация яптыра билелер.  Тиш тедавийлев ве къадынларны къабул этмек ичюн эки ода бар, амма экимлер ёкътыр. Бу экимлер олса, кой халкъынынъ алы баягъы денъишеджек, олар узакъ ёлларгъа тюшмейджеклер, – дей яш терапевт.

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Айше КОКИЕВА
«Янъы дюнья» 6(1648) 18.2.2022
Подробности подписки
Инстаграм

 

Добавить комментарий