Интервью с терапевтом и кардиологом Майей Хатиповой.

  

Белли ки, тез ве кениш яйылгъан коронавируснынъ «омикрон-штаммы» энди Къырымгъа да етип кельди. Сонъки афталар ичинде бу хасталыкъкъа огърагъан къырымлыларнынъ сайысы баягъы арткъаныны коремиз.

 Базылары коронавируснынъ янъы штаммы пек де телюкели олмагъаныны, базылары исе омикрон эвельки штаммларгъа бакъкъанда даа зияде къоркъунчлы акъибетлерге кетиргенини айталар. Иште, биз бу мевзунен меракъланып, омикрон-штаммы акъкъында терапевт ве кардиолог Майя Хатипованен къонуштыкъ.

Майя Хатипова 2014 сенеси С.И. Георгиевский адына тиббият университетининъ тиббий иш болюгини битирди. Даа бир йыл терапия боюнджа интернатурада окъуп, сонъра фаалиетини Акъмесджиттеки клиника хастаханесинде башлады. Шимди хастахане ковид госпитали оларакъ чалышкъан бир вакъытта Майя ханым эким сыфатында ватандашларымызгъа бу къоркъунчлы хасталыкъны енъмеге ярдым эте.

– Майя ханым, хасталарынъыз арасында «омикрон-штамм»ына огърагъанлар чокъмы?

– Хасталарнынъ шикяетлери ве аллары энди «омикрон» иле къаршылашкъанымызны ачыкъ-айдын исбатлай. Эллимиздеки статистик малюматкъа коре, стационаргъа «омикрон-штамм»ынен тюшкенлернинъ сайысы «дельта-штамм»нен тюшкенлернинъ сайысынен къарарнен бир, демек мумкюн.

– «Омикрон-штамм»ына огърагъан хасталарны насыл аляметлерге коре башкъаларындан айырмакъ мумкюн?

– Бу штаммнынъ аляметлери ОРВИ хасталыгъынынъ аляметлерине ошай. Чокъусы алларда хасталарнынъ башы агъыра, богъазы къытыкълай, сонъра пек агъыра, бурунлары тыкъана. Амма къокъу ве лезет алув къабилиетлерини эксери алларда джоймайлар.

– Инсан бу штаммны эвельки штаммларгъа бакъкъанда енгильдже кечиреми? Аслында «дельта» ве «омикрон» штаммларынынъ фаркъы неде?

– Эбет, хасталар «омикрон-штамм»ны енгильдже кечирелер. Амма бу штамм эвелькисине бакъкъанда пек тез ве пек кенъ яйыла. Бундан гъайры «омикрон-штамм»нынъ инкубацион девири эки-беш кунь девам эте («дельта-штамм»нынъки – алты-секиз кунь). Къыскъа инкибацион девир исе вазиетни феналаштыра, чюнки дейик, мен бугунь «омикрон-штамм»лы хастанен къонушкъан олсам, ярын-обирси кунь озюм де шу хасталыкънынъ таркъатыджысына чевирилем. Амма кене де текрарлайым, бу «омикрон-штамм» «дельта-штамм»ына бакъкъанда эппейи енгиль шекильде кече. О, ОРВИни анъдыра, акъджигерлерге деерлик токъунмай. Шу себептен, хастаханеге яткъанларнынъ сайысы эксильди, амбулатор хасталар исе, аксине, чокълашты! Теэссюф ки, бу штаммнен балачыкълар чокъча хасталанып башладылар. Буюклер арасында бир де-бир патологиясы, биринджи невбетте шекер ве юрек-дамар хасталыкълары, ашыры семизлиги олгъанлар телюке алтында булуналар…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Весиле МЕНУСМАН субетлешти
«Янъы дюнья» №5(1647) 11.02.2022
Подробности подписки
Инстаграм

 

 

 

Добавить комментарий