Статья посвящена творчеству Февзие Алиевой – учителю и вокалисту

 

Акъмесджитли инглиз тили оджасы Февзие Алиеванынъ фикирине коре, къадын даима озь къабилиетлерини инкишаф эттирип, оларны ортагъа чыкъармагъа къоркъмамакъ керек.

Учь къызнынъ анасы олгъан Февзие ханым ильк зенааты боюнджа икътисадиятчыдыр, амма сонъра оджалыкъ фаалиетине мейиллиги устюн турып, балачыкъларгъа четэль тилини огретип башлагъан. Лякин бу – даа эписи дегиль. Кеченде Февзие Алиева энъ буюк арзуларындан бирини керчеклештирди – озь йырыны яздырды. Биз Февзие ханымнен якъынджа таныш олып, онынъ оджалыкъ ве музыкаль фаалиети акъкъында субет эттик.

– Февзие ханым, къач яшынъыздан йырлап башладынъыз? Музыкагъа севгинъиз къайдан келип чыкъа?

– Мен музыкаль бир аиледе догъдым. Энди алты яшында экенимде йырлап башлагъан экеним. Анам музыка оджасы, балалар багъчасында чалыша эди.

1989 сенесининъ ноябрь айында аилемизнен Сеитлер районындаки Чая (Желябовка) коюне кочип кельген эдик ве энди 1990 сенесининъ март айында мен Ватанымызда «Къалайлы къазан» йырыны иджра эткен эдим. О вакъыт медениетимиз янъыдан гурь инкишаф этип башлагъан эди. Мен чешит тедбирлерде йырлай, ойнай эдим. Анам иджадий фаалиетиме даима къолтута эди.

– Я, икътисадиятчыдан бирден оджа олмакъ… Сёз келими, не ичюн айны оджалыкъны сечтинъиз?  Оджалыкъны иджатнен бирлештирмек къыйын дегильми?

– Биринджи къызым Наиле догъгъан сонъ бала тербиеси акъкъында чокъча тюшюнип башладым, бу эснада бильги керек оладжагъыны анъладым. Иште, къызым бир яшыны толдургъанда экинджи зенаат алмакъ ичюн Таврия миллий университетининъ инглиз тили болюгине окъумагъа кирдим. О вакъыт энди экинджи къызыма юклю эдим.

Яхшы йырлагъаным, ойнагъаным ве инглиз тилини яхшы бильгеним ичюн мектеп чагъына етмеген балаларгъа тильни оюн шекилинде огретмеге истей эдим.

Иджаткъа кельсек, оны ишнен къолай бирлештирем. Чюнки оларны бири-биринден айырмайым. Мен эр шейге юректен берильген, ишим де, янымдаки инсанларгъа да юректен янашкъан адамым. Дерслерде талебелериме къошулып озюм де йырлайым. Акъылыма эр вакъыт янъы гъаелер келе ве мен оларны бирден язып, эписини яваш-яваш омюрге кечирмеге тырышам.

Мен иджадий бир джерьян ичинде яшайым ве аятымны башкъа тюрлю тасавур эталмайым. Эр саба тебессюмнен ишке келип, талебелер ве зенаатдашларымнен бильги, севги ве къуванчымнен пайлашып, оларны ильхамландыргъаным ичюн, озюмни бахтлы ис этем!..

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Весиле МЕНУСМАН
«Янъы дюнья» №4 (1646) 4.02.2022
Подробности подписки
Инстаграм

 

 

Добавить комментарий