Статья посвящена деятельности Зуйской средней школы имени С. Сейтвелиева

 

Агълама сен, Ана тилим,

Оксюз дегильсинъ.

Сен дегиль де санъа, тилим,

Башлар эгильсин.

Меним дуам, меним авам,

Меним бабам, меним анам,

Ана тилим…

Юнус Къандым

Мен С. Сейтвелиев адында Зуя миллий мектебининъ къырымтатар тили ве башлангъыч сыныф оджасы олып чалышам. Мектебимиз бу сене йигирми беш йыллыгъыны къайд этеджек. Чокъ йыллар кечти, чокъ сувлар акъып кетти, мектебимизнинъ мезунлары – Ватанымызнынъ гъуруры олып, чокъ зенаатлар саиби олдылар, кимиси оджа, кимиси эким, журналист, муэндис ве иляхре олып чалышалар. Акъылымда, 1997 сенесининъ сентябрь айы, мектепте учь оджа ве учь башлангъыч сыныф бар. Мен экинджи сыныфнынъ сыныф ребери олдым, эписи олып 14 талебе, чокъусы къырымтатар тилинде сербест къонуша эдилер. Миллетимиз Озьбекистандан къайтып, пек агъыр алларда яшай, эвлер къура эди.

Шуны къайд этмек керек ки, халкъымызнынъ маддий вазиети чокъ яхшы олмагъанына бакъмадан, семетдешлеримиз чаресини тапып, миллий журнал, газеталаргъа язылып, балаларынен, торунларынен ана тилимизде лаф эте эди. Эбет, талебелеримиз аз эди, амма оларда миллий рух, ватанперверлик дуюла эди. Шимди олар, Аллахкъа шукюр, энди озь эвлятларыны элинден тутып, окъутмакъ ичюн мектепке кетирелер. Озьлери къырымтатар тилинде окъуп, миллий урф-адетлеримизни кутип, балаларына да бойле тербие бермек истейлер.

Мектепке келип, насыл тедбирлерде  миллий оюнлар ойнагъанларыны, миллий йырлар йырлап, мешур шаирлеримизнинъ шиирлерини эзберден айткъанларыны, языджыларымызнынъ пьеса, икяелерини насыл саналаштыргъанларыны, КВНлерде иштирак эткенлерини, джумхуриет олимпиадаларында, фестиваллерде гъалебе къазанып кельгенлерини берабер хатырлаймыз. Амма, бугунь не ичюндир бойле талебелер аз. Мектебимизде учь юзден зияде талебе окъуй. Чокъ шукюр, шимди сыныфларымызда талебелер чокъ. Балаларымыз пек истидатлылар, амма биринджи сыныфкъа келип, йигирми беш талебеден тек 3-4 талебе ана тилимизде сербест къонуша…                                                                                                                                                                         

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Нияра ЛЮМАНОВА
«Янъы дюнья» №4(1646) 4.02.2022
Подробности подписки
Инстаграм

Добавить комментарий