Статья посвящена цветоводу Эльдару Маматову, который выращивает уникальные сорта цветов.

 

Ярымадамызнынъ топрагъы пек берекетли олып, бир заманлар мында миллионларнен ляле ве гуллер асралып, олар бутюн Авропагъа белли олгъандыр. Бугунь эскиси киби олмаса да, чечек асравнен огърашкъан, аля джыныслы гуль-чечеклер осьтюрген яшларымыз бар. Деийк, Акъмесджит районынынъ Куньтувгъан (Тепловка) коюнде яшагъан ишкир, макъсадкяр, эки огъланнынъ бабасы Эльдар Маматов чечеклер не олгъаныны, олар насыл асралгъаныны пек яхшы биле ве онынъ ашыгъыдаки икяеси бу акътадыр.

– Мен 1986 сенеси Самаркъанд виляетининъ Джамбай шеэринде догъдым, – дей Эльдар бей. – 2015 сенеси Ватаным Къырымгъа авуштым. Сонъра бир муддет Москвада айдавджылыкъ яптым, бир кунь топракънен огърашаджам, деп асла умют этмедим. Амма къысмет ойле олды ки, Куньтувгъан коюне кельген сонъ, топракъта чалышып башладым. Достларымнен лаф этип, чечек асрамагъа къарар бердик. Башталары эки-учь фиданлыгъымыз бар эди, энди исе бизде бир чокъ балабан сойлары бар. Кузь чечеги (хризантема), гуль ве эустома деген чечеклерни асраймыз. Бу сене ляле ве альстромерия чечеклерини де сачтыкъ. Гуль йылда бир кере, эгер керекли шараитлер яратылса, дёрт кере ачыла биле. Ляле исе къышта сачылып, баарьнинъ башында ачкъан бир чечектир. Эльбет, оны асравнынъ ёлуны бильмек керек. Кузь чечегининъ ондан зияде, гуллернинъ секиз ве ляленинъ он алты чешитини асраймыз. Иште, бизим макъсадымыз, топракъны бош къалдырмайып, йыл девамында, мевсимине коре, чечеклер асрамакътыр. Кечкен сене сувукъ авалар та майыскъа къадар узанды, биз исе авагъа коре иш тутамыз. Шимдики заманда интернет саесинде эр саада пек чокъ малюмат алмакъ мумкюн. Биз де ондан файдаланып, о я да бу ернинъ икълимини козьде тутып, озь усулымызны къулланамыз. Эквадор, Озьбекистан ве Къазахистандаки танышларымызнен берабер ишбирлик япып, акъыл танышып, теджрибе пайлашамыз. Топрагъымызны йылда бир кере мытлакъа кубрелеймиз. Макъсадымыз ишимизни йыл девамында япмакътыр. Шу себептен чечек асрав, фиданлыкъны айдынлатув, ичини къыздырув киби меселелерде йыл-йылдан теджрибе арттырамыз. Эсас ишимиз апрель айындан башлап, декабрь айынынъ сонъуна къадар девам эте. Декабрь иле февральде бир ара берип, сонъ кене де янъы мевсимге азырлыкъ коремиз. Топракъ арада бир раатланмакъ керек…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Серане КЕНДЖАЛИ
«Янъы дюнья» №2(1644) 21.01.2022
Подробности подписки
Инстаграм

Добавить комментарий