Статья посвящена выходу в Крыму издания «Настольная книга мусульманки»

 

Якъында «Мусульман къадынынынъ эль китабы» («Настольная книга мусульманки») дюнья юзю корьгени мунасебетинен, январь 16 куню «Гранд хаят» мусафирханесининъ меджлислер залында китапнынъ тантаналы такъдими кечирильди. Китапнынъ муэлифи – рухиятчы, «Файдалы илим», «Янъы баарь», «Буллюр» тешкилятларынынъ тешкилятчысы Зейнеб Баировадыр. Китапта Ислямда мусульман къадынынынъ амелий омюринде муимден-муим ер алгъан темизлик ве гунахлардан арынув, ибадет этюв киби меселелернинъ къыйметли джеэтлери акъкъында икяе этиле. Бу китапта мусульман къадыны къорантада, ичтимаий-сиясий яшайышта къаршылашкъан меселелер айдынлатыла.

Такъдиматкъа кельген мусафирлер, Къырым Муфтиятынынъ хадимлери, дин ве джемаат эрбаплары, Москва ве Къазан шеэринден кельген диндар инсанлар, рухиятчылар, «Файдалы илим», «Янъы баарь», «Буллюр» тешкилятларынынъ фааллери сайылгъан къадын-къызлар, малиевий спонсорлыкъ ярдымы косьтерген адамлар, Къырымда намлы артистлер, генч авескярлар ве дигер истидатлы иджатчылар мерасимни там манада яраштырдылар. Китапнынъ такъдими весикъалы фильмнинъ нумайышынен башланды. 

Тедбир Къурандан окъулгъан аетлернен ачылды. Ильк сёз Къырым мусульманлары муфтийининъ муавини Айдер Исмаиловгъа берильди. Айдер оджа тебрик сёзлеринен хитап этип, муэллифке мувафакъиетлер тиледи. Мусафирлерге Къырым ярымадасында яшагъан мусульман къадын-къызларынынъ яшайыш тарзы, бильги, динге севги ашлангъан ве тешкиль этильген хызметлерине багъышланып азырлангъан фильм нумайыш этильди. 2021 сенеси «Миллет менлиги» конкурсында гъалип чыкъкъан джемаат эрбабы, «Буллюр» къадын-къызлар тешкилятынынъ реиси – Нияра Джанбазова онъа къолтуткъан бутюн ярдымджыларына тешеккюрлер бильдирип, «Огъланчыкъны эдепли этсенъ, эр адамыны тербиелейджексинъ, къызчыкъны эдепли этсенъ, бутюн джемиетни тербиелейджексинъ» дие тербиенинъ эмиетини косьтерип, Зейнеб оджамызнынъ япкъан ишине дегерли къыймет кести ве китабынынъ такъдиматынен хайырлады….

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Назифе АБИБУЛЛАЕВА
«Янъы дюнья» №2(1644) 21.01.2022
Подробности подписки
Инстаграм

Добавить комментарий