Статья о проведении благотворительной акции для детей.

 

Язда биз газетамызнынъ мухбири Назифе Абибуллаева хайырсевер инсанларнен  берабер Къарасувбазарда яшап, джисманий осювинде проблемлери олгъан балачыкълар ичюн  «Къырым азбарчыгъы» къавесинде яз байрамы тешкиль эткенлери акъкъында икяе эткен эдик. Сонъра кузьде гонъюллилер балачыкъларны «Тайгъан» сафари-паркына алып бардылар. Бойлеликнен, инкишафында бираз керилиги олгъан балачыкъларны къувандырмагъа тырышкъан хайырсеверлер джемиетнинъ дикъкъатыны оларнынъ меселелерине джельп этип, бу балаларнынъ инкишаф этмесине къолтутаджакъ адамларнынъ сайысы даа да чокъ олгъаныны истейлер.

Гонъюллилер къышта да балачыкъларны къувандырмакъ ичюн декабрь 25-те Къарасувбазардаки «Умют» ресторанында  балалар байрамыны отькердилер. Сакъатлар кунюне багъышланып кечирильген тедбирни Къарасувбазарнынъ иш адамлары Эльвиза Нурмамбетова ве Мелья Рамазанова тешкиль эттилер. Балачыкъларгъа ярдым эткен ханымлар бу хайырлы ишке чешит сааларда чалышкъан башкъа иш адамларыны да джельп эткенлер.

Тедбирге къыркъкъа якъын баланы топлагъан тешкилятчылар меракълы концерт программасыны азырлап, балаларгъа сувукъ къыш куньлеринде акъикъий сыджакъ дуйгъулар багъышладылар.  

«Инкишафында базы хусусиесиетлер олгъан балалар — бизим «кок кобелечиклеримиз»дир. Оларгъа джемиетте яшамакъ ве келеджекке азыр олмакъ ичюн эр тарафлы ярдым этмек керекмиз. Оларнынъ инкишафында эм ана-бабалар, эм мутехассыслар ярдымджы олмакъ кереклер. Бугуньде-бугунь инкишафында базы хусусиесиетлер олгъан балачыкъларымыз мектепкедже ве мектеп программаларына мухтаджлар. Шимди шеэримизде оларнен тек логопед Эльмаз Халилова чалыша», — дей Мелья Рамазанова…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА

Весиле МЕНУСМАН

 «Янъы дюнья» 30.12.2021 №51-52(1641-1642)

Добавить комментарий