Интервью с главным редактором журнала «Йылдыз» Дилявером Османовым

 

«Йылдыз» меджмуасынынъ 45 йыллыгъы мунасебетинен баш муаррири Дилявер Османнен субет

 

Дилявер бей, энъ-эвеля сизни ве хадимлеринъизни, «Йылдыз»нынъ даимий окъуйыджыларыны меджмуанынъ 45 йыллыгъы мунасебетинен хайырлайым. 1976 сенесинден берли бу куньгедже эдебий меджмуамыз, бир шейге бакъмадан, нешир этилип кельгени башта бир эдебиятымыз, тилимиз ичюн буюк бир енъиштир.

— Тебрик сёзлеринъиз ичюн сагъ олунъыз, Сейран бей. Асылда бу сёзлерге «Йылдыз»ны яшаткъан иджаткярларымыз, даима онъа абуне олып кельген абунеджилеримиз, окъуйыджыларымыз даа да зияде ляйыкълардыр, чюнки олар олмаса не меджмуа, не де биз бар олур эдик. «Йылдыз»нынъ тарихына назар ташлагъанда, оны тахминен учь девирге больмеге мумкюндир ве эр бир девирни озюне хас бир вазиет бельгилейдир.

Биринджи девир (1976-1991 с., 15 йыл) Озьбекистанда, хусусан ильки йылларда, меджмуа къатты незарет астында нешир этильгени, Къырымны, къырымтатарларнынъ сюргюнлигини хатырлаткъан мевзулар ясакъ олунгъаны малюм. Бу мевзулар ясакъ этильсе де, «Йылдыз»нынъ 1976 сенеси 3 бинъ тиражнен чыкъкъан биринджи санында рус тилинде «на крымско-татарском языке «Йылдыз» деп язылгъан. «Йылдыз»нынъ энди биринджи санында биз «къырымтатар тилинде» ибаресини окъур экенмиз, эдебий паспортымыз олгъан «Йылдыз»да патта-сатта олса да къырымтатар сёзю къулланылгъаныны да коремиз. О девирде меджмуа маддий тарафтан ойле пек сыкъынты дуймай, чюнки мемлекетте чыкъкъан башкъа меджмуалар киби о бир къалыпкъа къоюлгъан эди. 1976 сенеси «Йылдыз» эдебият альманахы оларакъ йылда эки кере нешир  этильген олса, 1980 сенеси о энди толукъанлы ичтимаий-сиясий. эдебий-бедий меджмуагъа чевириле.

О йылларда 160 саифелик меджмуада эсасен «Шиирлер», «Несир эсерлер», «Очерклер», «Хайырлавлар», «Саньат», «Эдебий тенкъид» киби рубрикалар мевджут эди. Бу, ильки девирде «Йылдыз» эдебий, медений мирасымыз, уйкен несиль языджыларнынъ эсерлерини нешир этмек, эдебий тилимизни яшатмакъ ве яш несиль иджаткярларыны осьтюрмек вазифесини беджерди. Бугунь иджат эткен уйкен къырымтатар языджыларынынъ буюк бир къысымы «Йылдыз»нынъ къолтутувынен аякъкъа турдылар, олар языджылар бирлигининъ азалары этип къабул олундылар. 1980 сенеси биринджи санындан «Йылдыз» 5000-5434 нусхада нешир этилип башлады…

Сейран СУЛЕЙМАН субетлешти
ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
«Янъы дюнья» №50(1640) 24.12.2021
Подробности подписки
Инстаграм

Добавить комментарий