Материал о враче-терапевте Эльвире Аджихалиловой. 

 

Сюргюнликте яшагъанымызда бизим къызларымызнынъ чокъусы чареси ве икътидарына коре экимлик, эмширелик зенаатыны сече эдилер. Керчек, тек сюргюнликте дегиль, дженктен эвель де омюрини тиббиятнен багълагъан къызларымыз аз дегиль эди.

Бу джерьян халкъымыз тувгъан юрткъа къайтып кельген сонъ да эп кенишледи. Мектепни битирген талебелернинъ чокъусы Къырымдаки тиббият окъув юртларына окъумагъа ынтылды. Шимди эким-терапевт олып чалышкъан Эльвира Аджихалилова да шойле къызларымыздан бири эди. Биз онынънен субетлешип, сечип алгъан ёлу омюрине насыл тесир эткенини бильмек истедик.

Эльвира Аджихалилова Акъмесджиттеки 11-нджи гимназияны аля ишаретлернен битирип, Къырым девлет тиббият университетине окъумагъа кире ве окъувыны джумхуриет балалар клиник хастаханесинде эмширелик япмакънен бириктирмеге муваффакъ ола. Ординатураны да битирген сонъ Акъмесджиттеки 2-нджи клиник локъсаханеде эким-терапевт оларакъ чалышып башлай.

– Та балалыгъымда эким олмакъны арзу эте эдим, – деп икяе эте Эльвира Аджихалилова. – «Балабан олсанъ, ким оладжакъсынъ?», – деп сорагъанларында: «Бала экими оладжам», – деп джевап бере эдим. Догъру, тевабамызда экимлер ёкътыр, амма ана-бабам меним бойле зенаат саиби олмакъ истегиме олдукъча къолтуттылар, эким олып етишмем ичюн къолларындан кельген эр шейни яптылар, эр вакъыт шараит яратмагъа тырыштылар. Бу джеэттен олардан, сой-акърабаларымдан пек миннетдарым. Теэссюф ки, къартбаба-къартаналарым меним эким олып етишкен кунюмни корип оламадылар…

Он биринджи сыныфта окъугъанымда судмедэксперт олмагъа истегенимни анам-бабама айтып, оларны теляшкъа къойгъан эдим. Буюклернинъ берген насиатларына къулакъ асып къарарымны денъиштирген эдим. Бундан да гъайры омюрнинъ озю мени бу саагъа ёнельтти. Истегинъ олса – ёллар кениш ачыла экен.

Сёз келими, оджалыкъ ве экимлик зенаатларыны инсан юрек эмиринен сечип ала экен. Бу эснада кимнинъдир санъа такъыштыргъан фикирлери бир капик экен. Шу себептен яшларымызгъа зенаатларыны озьлери сечип алгъаныны тевсие этер эдим…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Назифе АБИБУЛЛАЕВА
«Янъы дюнья» №47(1637) 3.12.2021
Подробности подписки
Инстаграм

Добавить комментарий