Биз чешит сааларда мувафакъиет эльде эткен яшларымыз акъкъында мунтазам суретте икяе этерек, халкъымыз эр джеэттен истидатлы олгъаныны да косьтермек истеймиз. Бугунь сизге такъдим этеджегимиз истидатлы яш ханым музыка санатында юксек севиелерге иришти. Белькис Амедованынъ арзуларындан бири — къырымтатар академик музыкасыны дюньяда популяр этмектир.

Белькис  – ялталы белли чалгъыджылар – кеманеджи, бестекяр ве дирижёр Назим Амедовнынъ ве пианиноджы, органджы Майя Къадырованынъ къызыдыр. О, Акъмесджит музыка окъув юртунынъ фортепиано болюгини битирген сонъ Москва консерваториясында окъуды. Эки окъув юртуны да мувафакъиетнен битирген къыз  ал-азырда «Ливадия» орган музыкасы меркезининъ солистидир. Музыканы, санатнынъ дигер ёнелишлерини яхшы анълагъан бу чалгъыджынен якъынджа тыныш олып, онынъ  иджадий фаалиети, аилеси, къырымтатар академик ве земаневий музыкамызнынъ вазиети акъкъында лаф эттик.

— Белькис ханым, музыкагъа севгини ана-бабанъыз ашладымы? Аятынъызны музыканен багълайджагъынъызны балалыкътан биле эдинъизми, ёкъса башкъа зенаат саиби олмакъ арзунъыз бар эдими?

— Эбет, эвимизде эр вакъыт музыка янъгъырай эди. Сабалары бабам Бахнынъ эсерлери язылгъан пластинканы къойгъанындан уяна эдим. Сонъ бабамнынъ музыка язгъаныны козете эдим. Умумен, ана-бабамнынъ чыкъышларында – анамнынъ орган музыкасы концертлеринде, бабамнынъ оркестр репетицияларында балалыкътан булунувым, буларнынъ эписи, эльбет де, манъа баягъы тесир этти. Чюнки мен музыка алеминде осьтим, оны ичтен яхшы биле эдим. Занымджа, чалгъыджылар аилесинде догъдынъмы, музыканен мешгъуль олмамакъ мумкюн дегиль. Амма келеджегинъни музыканен багъламакъ – бу энди бираз башкъа меселе. Меселя, меним Джемиль агъам кемане чалмагъа бильсе де, аятыны башкъа зенаатнен багълады, эм сечкен ёнелишинде мувафакъиетли инсан олды. Манъа кельсек, ана-бабам келеджегим музыканен багълы оладжагъына умют эте эдилер. Догъру, меним де бу хусуста шубеленген вакъытларым олды. Меселя, мен мимар олмагъа истей эдим. Сонъ бунынъ озюм ичюн истикъбальсиз бир шей оладжагъыны анъладым. Айтаджагъым, аятымны музыканен багъламакъ фикири манъа бирден кельмеди. Шимди исе аятымны музыкасыз тасавур эталмайым.

— Не ичюн айны пианино ве орган алетлерини сечтинъиз?

— Оларны аселет сечкенимни хатырламап оламайым. Пианиноны анам ве, эльбет, оджаларым саесинде яхшы менимседим. Шу себептен олса керек, башкъа клавишалы алетлерни де чалмагъа огрендим. Музыка мектебинде орган ве клавесин бар эди, иште, оларны да менимседим. Энди акъыл-балигъ чагъына еткен сонъ барокко деврининъ музыкасындан буюк зевкъ алгъанымны анъладым. Асылында о музыка орган ве клавесин киби алетлер ичюн языла тургъан. Чюнки о вакъытлары рояль даа ёкъ эди.

Консерваторияда исе манъа орган ве клавесин алетлери боюнджа юксек ихтисаслы устазлардан дерс алмакъ къысмет олды. Дейджегим, эр бир девир музыкасынынъ озюне хас иджра этилюв услюби бар. Рамонынъ клавесин сюиталарыны, Бахнынъ прелюдия ве фугаларыны, Листнинъ фортепиано ичюн рапсодияларыны яхшы иджра  этмек ичюн бир чокъ инджеликлерни бильмек зарур, айны вакъытта олдукъча дикъкъат талап олуна. Бойле эсерлер иджрасыны чешит тиллерни билювнен къыясламакъ мумкюн.

— Ананъыз ве бабанъызнен бераберликте санагъа чыкъасынъызмы?

— Эвеллери бабамнынъ концертлеринде чыкъышта чокъ булуна эдим. Амма шимди чешит себеплерден отьрю бойле чыкъышлар аман-аман ёкъ олды, демек мумкюн. Умют этем ки, якъын вакъытта эр шей кене ёлуна минер…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Весиле МЕНУСМАН субетлешти
«Янъы дюнья» №46(1636) 26.11.2021
Подробности подписки
Инстаграм

Добавить комментарий