Статья о юном даровании – Фатиме Мусаевой.

  

Бугуньки къараманымыз ярдымсевер бир бала, ишкир, беджерикли бир ашчы, мектепте аляджы, миллий оюнлар ве ресимге буюк авеслиги уянгъан унерли, истидатлы йылдызчыгъымыздыр. Келинъиз, таныш олайыкъ. Фатиме Мусаева 2009 сенеси Багъчасарайда догъды. Ал-азырда Базарчыкъ (Почтовое) орта умумтасиль мектебининъ 6-нджы сыныф талебеси ола.

«Аслында Фатиме даа кучюк бала олгъанда ресимге авеслиги бар эди. Чешит тюрлю ресимлер япа эди. Биз де онынъ рессамлыкъкъа олгъан авеслик ве истидатыны корип, ресим оджасындан дерс алмасына къарар бердик. Энди о алты айдан берли ресим дерслерине буюк авеслик ве истекнен къатнай. Бу дерслер ве оджасы оны ильхамландыра. Къызымыз мерхаметли, ярдымсевер  бир эвлят. Бутюн эв ишлеримде манъа ярдым эте. Къорантанынъ буюк эвляды олгъаны ичюн о бам-башкъа. Башта эр кес ашасын деп бакъар, ондан сонъ озю ашар. Бу да онынъ табиат чизгисидир, яни тек тербиенен багълы дегильдир, деп тюшюнем. Аш пиширмеге пек севе. Эр кес ичюн эр даим къасевет эте, якъынларыны даима тюшюне», – дей анасы Лиана ханым.

«Фатиме истидатлы бир къыз. Эм талебем, эм де айны заманда огълумнынъ сыныфдашыдыр. Даа дерслериме къатнамагъанда онынъ акъкъында яхшы сёзлер эшите эдим, чюнки о сыныфнынъ энъ яхшы окъугъан талебелеринден биридир. Ресим дерслериме къатнап башлагъан сонъ о пек далапкяр, сабырлы, утанчакъ ве истидатлы бир талебе олгъаныны анъладым. Къорантасы оны миллий урф-адетлеримизге ве динимизге коре етиштиргендир. Онъа тилек ве насиатым шу ки, о даима озь арзу-ниетлерине ынтылсын, озюни инкишаф этсин. Илериде о Къырымда белли олгъан бир рессам я да мимар, яки дизайнер оларакъ танылыр, деп инанам. Чюнки ресимнен бир сыра зенаатлар багълыдыр. Умют этем ки, о юксек севиелерге иришир», – деп айта ресим оджасы Асие ханым…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Серане КЕНДЖАЛИ
«Янъы дюнья» №45(1635) 19.11.2021

Добавить комментарий