Статья о режиссере и актёре Эльдаре Джелилове и его детской студии «Artist time»

 

Якъында Акъмесджитте «Artist time» адыны ташыгъан актёрлыкъ усталыгъы студиясынынъ ачылышы олды. Студияны Къырымда нам къазангъан артист Эльдар Джелилов тешкиль этти.

Эльдар Джелилов – чокъ йыл девамында миллий тетрде баягъы роллер иджра эткен актёр, оюн устасы, режиссёр, бир сыра сценарийлернинъ муэллифи ве айны заманда киноактёрдыр – о къыркътан зияде фильмде ойнагъан. Актёр бир чокъ сефер Театр эрбаплары бирлиги ве Къырым Медениет назирлиги тарафындан такъдирленген. Биз Эльдар Джелиловнен онынъ ачкъан студиясы ве планлары акъкъында субетлештик.

– Сиз эм театр, эм кино артистисинъиз, бундан гъайры хореографиянен огъраштынъыз, балаларгъа оюн санатынынъ сырларыны ачтынъыз. Сизге насыл ёнелиш даа якъынджа?

— Билесинъизми, даа университетте окъугъанда театрге мефтюн олгъан эдим. Спектакллерни бакъып, зенаатдашларымнен музакерелер япмагъа пек севе эдим. Умумен, театрде чалышмакъ пек меракълы. Сонъ хореографиянен огърашып башлагъанда, бу сааны да севдим. Инсан оюн вастасынен озюнинъ ички дюньясыны, фикир ве дуйгъуларыны акс эттирип олгъаныны анъладым. Сонъ бу эки санат чешитини бири-биринден айырып оламайджагъымны анъладым, чюнки экиси де бири-бирини текмиллей. Актёрлыкъ фаалиетимде оюн ёнелиши манъа ярдымджы ве, аксине, оюнджылыкъта актёрлыкъ усталыгъым манъа даа да яхшы ачылмагъа ве дуйгъуларымны акс эттирмеге ярдым эте.

—  Актёрлыкъ усталыгъы студиясыны ачмакъ гъаеси насыл пейда олды?

—  Мен бир йыл театримизге ёлбашчылыкъ яптым. Бу йыл ичинде планны эда этип, труппамызнен гастроллерде олдыкъ, режиссёрлыкъ яптым, озюм сценарийлер де яздым. Амма мукъавеле муддети биткен сонъ меним театрдеки фаалиетим де битти. Аслында «Бир къапы къапалса, башкъасы ачыла» дегенлери догъру экен. Мен озь фаалиетимни девам эттирмек, теджрибем иле яш несильнен пайлашмакъ къарарына кельдим.

Мен озь вакътында оюн ансамбллеринде ве театрде балаларны ойнамагъа огреткен эдим. Бундан гъайры театрден кеткен сонъ, балалар ичюн байрам кечирген агентликте эки йыл чалыштым, сценарийлер де яздым. Яни мен чешит яшта олгъан балаларнен мунасебетлер къурып, оларгъа насыл янашмакъ кереклигини огрендим. Базыларында балаларнен чалышув теджрибеси бар, амма театрде чалышув теджрибеси ёкъ, базыларында аксине. Студияма исе эки ёнелиште де чалышкъан адамларны къыдырам.

«Астелла» актёрлыкъ агентлиги ве «Актерия» киномейданы ярдымынен Sim Sim Cinema актёрлыкъ агентлигини ачкъан эдим. Анда кирген актёрларнынъ чокъусы фильмлерде ойнай. Ве бу актёрлыкъ агентлигининъ эсасында мен «Artist time» актёрлыкъ усталыгъы студиясыны ачмакъ къарарына кельдим. «Artist time» ибареси «рессамнынъ вакъты» деп терджиме этиле. Чюнки эр бир адам озь аятынынъ рессамыдыр.

Студиягъа кельген балаларнынъ, Sim Sim Cinema агентлигине кирип, киноларда да ойнамакъ имкяны оладжакъ…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Весиле МЕНУСМАН
“Янъы дюнья” №44(1634) 12.11.2021

Добавить комментарий