Интервью с примой-балериной Эрвиной Сулемановой.

 

Семетдешлеримиз арасында чешит санатларда юксек севиелерге иришкен мувафакъиетли адамлар чокътыр. Атта балет санатында гъурургъа ляйыкъ истидатлы векиллеримиз бар.

Балерина Эрвина Сулейманова Озьбекистаннынъ Алмалыкъ шеэринде ишчилер къорантасында догъгъан. Балет академиясыны, сонъра хореографик окъув юртуны битирип, Ташкенттеки Навоий адына опера ве балет театринде чалышкъан. Он докъуз яшында балерина «Акъкъулар голю» («Лебединое озеро») балетинде баш рольни ойнагъан. Къайд этмек керек ки, онъадже бу рольни эппейи теджрибели балериналар иджра эткен.

Эрвина Сулейманова йигирми эки яшында Хорватиянынъ пайтахты Загреб шеэрине кочип, андаки миллий опера ве балет театринде чалышып башлай. Мына, энди йигирми йылдан зиядедир ки, о театрнинъ прима-балеринасыдыр. Бу йыллар ичинде о дюньяджа белли хореографлар иле чалышып, бир чокъ белли балетлерде баш роллерни иджра эткен.

Биз семетдешимизнен якъынджа танышып, онынъ озь санатында эльде эткен мувафакъиетлери акъкъында лаф этип, джумледен онынъ аятынен де меракъландыкъ.

— Эрвина ханым, балетнен не вакъыт мешгъуль олып башладынъыз?

— Меним бабам экскаваторджы, анам исе тиджаретнен мешгъуль олып, санаттан узакъ олгъанларына бакъмадан, балаларына энъ яхшы зенаатларны бермеге тырыштылар. Озьбекистанда яшагъанларнынъ чокъусы зор шараитлерде памукъ джыймагъа меджбур эди. Бабам чёльде чалышкъанда, андаки балалар памукъ тарлаларында насыл къыйналгъанларыны корип, мени анда йибермеге пек къоркъа, чюнки озь сагълыгъымны памукъ тарласында харап этмемни ич де истемей эди. Бир кунь анам «Правда Востока» газетасында Ташкентте ерлешкен Балет Академиясы акъкъында бир макъале окъугъан. Мегер, шу Академиянынъ талебелери памукъ тымарына джельп этильмегенлерини эшитип, бабама айта ве экиси де мени анда ёлламакъ къарарына келелер. Академиягъа учь сыныфны битирген балаларны къабул эте эдилер. Мен бундан эвель спорт гимнастикасынен мешгъуль олгъаным ичюн, окъумагъа къолайлыкънен кирдим. Бойле этип он яшымдан Балет академиясында окъудым ве анда яшадым, чюнки Алмалыкъ шеэримиз Ташкенттен етмиш километр узакъта эди. Догърусыны айткъанда, бильхасса биринджи вакъытлары эвимни сагъынып, агълай эдим, амма анам бир кунь даяналмай, мени алып кетмеге кельгенде, къайтмагъа разы олмадым, окъувымны девам эттирмеге истегенимни сёйледим.

— Я балетке севгинъиз насыл пейда олды?

— Эбет, башталары балетке ойле буюк бир авеслигим ёкъ эди. Спортта биринджи олмагъа тырышкъаным киби, балетте де биринджи ерлерни къазанмагъа, эр вакъыт биринджи олмагъа истей эдим. Эм айтмакъ керегим ки, балетте де бу истегим керчеклешти. Бабам да мени шойле тербиелей эди. Мен кичкене олгъанымда о, чокъусы семетдешлеримиз киби, мен де «саткъын» сёзюнен акъаретленеджегимден къоркъа эди. Ойле бир шейлер айтылса да, бойле адамларгъа къулакъ асмайып, тек огге бакъып, озь макъсадларыма иришмеге огрете эди. Шу себептен, балалыгъымдан мен озюмни эр кестен яхшы сая эдим. Биз, къырымтатарлар энъ юксек, энъ яхшы миллет дей эдим. Академияда окъугъанда сыныфымыз бир ярышта гъалебе къазанып, «Артек» лагерине бир къач ёлланма айырылды. Мен академияда энъ яхшы талебелерден бири олсам да, мени алмадылар. О вакъыт биле мен къырымтатар олгъаным ичюн дегиль де, етерли дереджеде яхшы азырлыгъым олмагъаны ичюн алмагъандырлар, деп тюшюнген эдим. Даа да гузель ойнамакъ, даа да чокъча чалышмакъ керек, деп озюме бир макъсад къойгъан эдим. Бир тарафтан, о вакъиа меним озь узеримде даа зияде чалышып, юксек нетиджелерге иришмеме бир весиле олды. 

Хореография окъув юртуны битирген сонъ мени А. Навоий адына Буюк театрге чалышмагъа давет эттилер. Эки айдан сонъ балетмейстер «Акъкъулар голю» спектаклинде баш роль ойнайджагъымны сёйледи…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Весиле МЕНУСМАН субетлешти
«Янъы дюнья» №43(1633) 5.11.2021

Добавить комментарий