Статья посвящена разработке и выпуску детской игры «Тайчыкъ» (Жеребенок) на крымскотатарском языке.

  

Мектеп чагъына етмеген къырымтатар балалары ичюн якъында «Tayçıq» деген огретиджи эгленджели оюн чыкъты. Оны программаджы, Ф. Якъубов адына Къырым муэндислик-педагогика университети амелий информатика болюгининъ оджасы Гирей Сейдаметов ишлеп чыкъты.

Оюнда такъдим этильген ренкли ве меракълы флеш-карточкалар ярдымынен балачыкълар къырымтатар сёзлерини эгленджели шекильде къолайлыкънен огренип олурлар.

Бу файдалы оюн акъкъында чокъча бильмек ичюн, онынъ муэллифинен субет эттик.

– Гирей бей, бойле керекли оюнны ишлемек гъаеси насыл пейда олды?

— Бу гъае биринджи ильк эвлядым догъгъан сонъ пейда олды. Информацион технологиялар девринде балаларымыз даима гаджетлер къуллана ве мен олардан бир файда корьсинлер деп, тильни енгиль ве меракълы бир шекильде огреткен иляве ишлеп чыкъмагъа истедим.

— «Тайчыкъ» оюны тильни насыл шекильде менимсемеге ярдым эте?

— Балачыкълар смартфон я да планшетлеринде бу оюнны ойнап, къырымтатар тилинде этрафтаки алемде олгъан предмет ве адиселерни огренип оладжакълар. Бу гъаени керчеклештирмек ичюн оюнгъа флеш-карточкаларны кирсеттик.

Этрафтаки алемни огренюв — бала инкишафында муим бир эснастыр. «Tayçıq» оюны исе бу эснаста ярдымджы ола биле. Оюн вакътында баланынъ афызасы, дикъкъаты, корюв къабилиети инкишаф эте, сёз байлыгъы зенгинлеше. Мектеп чыгъына етмеген балаларнен оджа я да ана-бабалар чалышса, бу оюн кечирильген дерслерде ярдымджы олып, оларны тамамлай биле.

— Бу оюнны сиз тек озюнъиз яптынъызны, я да башкъалары да иштирак эттилерми?

— Гъаем иле достларымнен пайлашкъанымда, олар бирден къолтуттылар. Биз оюннынъ дизайнини ишледик, айван, ашерат ве эв эшьяларынынъ адлары берильген карточкаларны сеслендирдик. Бойледже, оюн ичюн башта бир керек оладжакъ эписи ресурслар азырланды. Ихтисаслы сес режиссёры Эскендер Асанов ве аджайип сес саиби, радио алып барыджысы Эльмаз Сейтаджиева карточкаларны сеслендирдилер. Тайчыкънынъ ресими ве карточкаларнынъ ресимлерини истидатлы Энвер Ислямов япты. Бундан сонъ iOS платформасы ичюн оюннынъ ишленильмеси япылды, амма лейханы битирмек ичюн къошма ресурслар керек олгъаны себебинден, лейханынъ иши биразгъа токътатылды.

Башлагъан ишимизни битирмек ичюн имкянымыз пейда олгъан сонъ, лейханынъ янъы иштиракчилеринен бирлешип, бир къач болюк устюнде даа чалыштыкъ ве оюнгъа музыка алетлери, ракъам ве ренклер болюклерини кирсеттик. Оюнны эки мобиль платформа – iOS ве Android ичюн япмакъ къарарына кельдик. Лейхамызгъа журналист ве языджы Севиль Кендже (сеслендирюв), Family Records студиясы (музыка алетлерининъ сеслендирильмеси), дизайнер Айдер Ибраимов, программаджы Сали Одабаши къошулдылар. Тахририй ве техникий дестекни Осман Аметов ве Зиннур Абдураманов бердилер…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Весиле МЕНСУМАН
“Янъы дюнья” №37(1627) 24.09.2021

Добавить комментарий