Материал посвящен теме психологии и воспитания детей, интервью с психологом Джемиле Джаббаровой.

 

Баланынъ фикир ве шууры, дюньябакъышы буюклерге бакъкъанда тездже денъише. Онынъ психикасы бир, беш ве он беш яшларында бутюнлей фаркълана ве ана-бабалар баланынъ эр бир инкишаф девринде оны анъламагъа ве онъа къолтутмагъа бильмек кереклер. Лякин базы алларда олар буны яхшы беджерип оламагъанларыны анълап, мутехассысларгъа, яни бала ве аиле психологларына мураджаат этелер.

Бугунь сизге таныш этмеге истеген адамымыз энди он беш йылдан зияде балаларнен ве ана-бабаларынен чалышып, оларгъа чешит меселелерни чезмеге ярдым эте.

Бала ве аиле психологы, халис психология (цифровая психология) мутехассысы Джемиле Джаббарова Краснодарнынъ Крымск шеэринде догъды. Даа дёрт яшында экенде аилесинен Къырымгъа кочьти.

Къызны эр вакъыт аят манасы ве башкъа чешит фельсефий суаллер меракъландыргъан. Шу себептен о, адамнынъ ички дюньясынен якъынджа таныш олмакъ ичюн, 2006 сенеси психология болюгине окъумагъа кире.

Даа студентлик девринде Джемиле психолог зенааты боюнджа бильги ве теджрибесини арттырмакъ ичюн, чешит муэссиселер ве тешкилятларда, джумледен, «Артек» лагеринде чалышкъан.

Окъувны битирген сонъ психолог бутюнлей ана-бабалар ве балалар арасында олгъан мунасебетлер ве баланынъ эрте инкишафы меселелери устюнде чалышып, теджрибесини арттырды. Психолог буюклернен психотерапия, балаларнен исе коррекция ве инкишаф дерслерини кечире.

— Джемиле ханым, «бала психологиясы» терминини, эбет, анъламакъ къыйын дегиль, лякин «халис психология» яни «цифровая психология» (онъа «объективная психология» да дейлер) анъламы бугуньде-бугунь тап о къадар белли олмаса керек. Бу – психологиянынъ янъы бир ёнелишими?

— Эбет, улькемизде баягъы янъы бир ёнелиштир. Халис психология адамнынъ рухуны, «эго»сыны, Раббимизден адамларгъа берильген энергияны теренден анъламагъа ярдым эте. Бу акъыл низамы ве рух керчеклешмеси акъкъында бир илимдир.

Халис психологияда психолог адамнынъ догъгъан тарихларыны огренип, адам акъкъында бильгилерни топлай. Эсас макъсад — адамнынъ озь шуурыны инкишаф эттирмеге ярдым этмектир.

Консультациядан сонъ адам озь маиетини, вазифелерини, кучьлю ве зайыф тарафларыны анълай, бойлеликнен озь истеклерини омюрге тездже кечире.

Ана-бабалар ве балалар акъкъында айтсакъ, психологиянынъ бу ёнелиши ярдымынен ана-бабалар балаларынынъ догъру инкишаф этмелери ичюн оларнен догъру мунасебет къурмагъа огренелер…

Весиле МЕНУСМАН субетлешти
ДЕВАМЫ «ЯНЪЫ ДЮНЬЯ»ДА
«Янъы дюнья» №35(1625) 10.09.2021

Добавить комментарий