Интервью с главным редактором детского журнала «Маметекей» («Одуванчик») Асаном Наймановым о родном языке и важности национальных изданий.

 

Эр бир миллетте озь халкъынынъ келеджегине лякъайд бакъмагъан, тувгъан тили ве медениетини сакълап къалмакъ ве инкишаф эттирмек акъкъында тюшюнген адамлар бар. Олар чокъ дегиль, амма оларнынъ саесинде башкъалары миллет огюнде тургъан чешит меселелерни корип, тувгъан тиль ве медениетлерининъ эмиетини анълайлар.

Бугунь сизни таныш этеджегимиз адам, ногъай тилининъ келеджегини къайгъыргъан, яш семетдешлерине тувгъан тилининъ эмиетини анълаткъан, онъа севги ашлагъан шаир ве журналист Асан Наймановдыр.

Русие журналистлери бирлиги ве Русие языджылары бирлигининъ азасы, балалар ичюн чыкъкъан «Маьметекей» («Маматеке») джумхуриет эдебий-бедиий меджмуасынынъ баш муаррири, «Ногай давысы» («Ногъай давушы») газетасынынъ мухбири, шималий Кавказда балалар ичюн неширлер ассоциациясынынъ тэсисчилеринден бири, ногъай район шурасынынъ депутаты, «Акъ Къобан» джемиет тешкилятында ве «Ногъай ЭЛ» ногъай мухтариетинде кутьлевий хабер васталары болюгининъ башы Асан Найманов энди он еди йыл журналистиканен мешгъуль.

Асан Найманов алты яшындан шиирлер язып башлагъан. О бир чокъ иджадий ве эдебий ярышларнынъ лауреаты, дёрт китапнынъ муэллифи ола.

Бугунь ногъайларнынъ сайысы бутюн дюньяда 110 000 адамны тешкиль эте. Олардан юз дёрт бинъге якъын адам Русиенинъ чешит виляетлеринде яшай.

Асан Найманов Къарачай-Черкес джумхуриетинде ногъай тилинде афтада эки кере чыкъкъан «Ногай давысы» газетасында 2004 сенесинден берли чалыша, 2009 сенесинден башлап, айны вакъытта, балалар ичюн йылда дёрт кере чыкъкъан «Маьметекей» меджмуасынынъ баш муаррири ола.

Биз журналист ве шаирнен якъынджа таныш олып, газета ве меджмуанынъ фаалиети акъкъында лаф этип, ногъайлар арасында миллий неширлер не къадар популяр олгъаныны огрендик…

Весиле МЕНУСМАН субетлешти
ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
«Янъы дюнья» №33(1623) август 27, 2021

Добавить комментарий