Интервью с главой Крымстата Ольгой Балдиной о предстоящей переписи населения в РФ.

  

Кечкен санда бильдиргенимиз киби, бу йыл Русие Федерациясында эалини джедвельге алув кампаниясы октябрь 15-тен ноябрь 14-ке къадар кечеджек. Бу мунасебетнен биз Къырым джумхуриети ве Акъяр шеэри боюнджа девлет статистикасы Федераль хызмет идаресининъ башы Ольга Балдина иле субетлештик.

– Ольга Ивановна, эалини джедвельге алув кампаниясы бу йыл Къырымда насыл шекильде кечеджек?

-Белли ки, эали он йылда бир кере джедвельге алына ве онынъ эмиети гъает буюктир. Бу йыл эалини джедвельге алув девамында ильк дефа махсус планшетлер къулланыладжакъ. Яни эр бир нуфусчынынъ (переписчик) элинде ичине аит программа юкленген планшет оладжакъ. Къырымда учь бинъден зияде нуфусчы (незаретчилернен берабер дёрт бинъге якъын адам) чалышаджакъ. Нуфусчылар бизде бар, амма даа етерли дегиль. 18 яшыны толдургъан ве РФ ватандашы олгъан эр анги адам «Крымстат»нынъ сайты вастасынен нуфусчылар сырасына кире биле. Эр бир нуфусчыгъа япкъан иши ичюн он секиз бинъ рубле тёленеджек.

Эр кеске мураджаат этип, эалини джедвельге алувдан къоркъмамагъа чагъырам. Чюнки укюмет я да муниципаль тешкиллер умумен Къырымда я да айры бир ерде не къадар адам яшагъаныны, яни там микъдарны, о я да бу ерде яшагъан адамларнынъ яшыны ве миллетини бильсе, икътисадий ве медений программаларны, лейхаларны бунъа коре омюрге кечирир.

– Бу йыл эали интернет вастасынен де джедвельге алынаджакъ, догърумы?

Эбет, джедвельге алув кампаниясында «Госуслуги» порталы вастасынен де иштирак этмек мумкюн. Сёз келими, бир адам эм озю, эм де бутюн къоранта азалары ичюн суаллерге джевап бере билир. Сайтта суаллерге джевап берген сонъ сизге QR-код бериледжек. Нуфусчылар сизге кельгенде артыкъ суаллерине джевап бермейип, садедже QR-кодны айта билесинъиз…

Сейран СУЛЕЙМАН субетлешти
ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
«Янъы дюнья» №33 (1623) август 27, 2021

Добавить комментарий