Статья посвящена деятельности детского ансамбля «Тебессюм» («Улыбка») и её руководителя – заслуженного деятеля искусств Сервера Какуры.

 

Украина ве Татаристанда нам къазангъан санат эрбабы, «Къырым» ансамблининъ бедиий ребери Сервер Какура бутюн анълы омюрини бестекярлыкъкъа, миллий музыка санатымызгъа багъышлады. Онынъ йырлары эр бир къырымтатар къорантасында янъгъырымакътадыр. Пек чокъ бала онынъ йырларыны динълеп, йырлап оськендир. Санаткярнынъ къолунда етишкен фиданлар керчектен де уста иджраджылар олдылар, олар йыллардыр чешит халкъара фестиваль ве ярышларда да иштирак этерек, Къырымны темсиль этелер. Сёз келими, белли йырджы Джамала, Къырымда нам къазангъан артист Арсен Бекиров ве даа бир чокъ санатчы Сервер Какуранынъ шегиртлери ола.

 1898 сенеси онынъ реберлиги алтында «Фиданлар» адлы бала ансамбли тешкиль олунды. Сервер Какура балаларгъа устазлыкъ эткен, озю де бала йырлары, инструменталь музыка эсерлери язгъан, шаирлернен иш туткъан. Сонъра «Фиданлар»нынъ негизи эсасында «Теселли» ансамбли чалышып башлады. Ал-азырда ансамбль «Тебессюм» адынен фаалиетини девам этмекте.

– Бугуньде «Тебессюм» ансамблинде 9 бала бар: Реян, Сервер, Мавиле, Амира, Айше, Динара, Юсуф, Расим, Эльмаз. Бу балалар бир сыра иджадй лейхаларда иштирик этелер. Бир чокъ тедбирлерге махсус олар давет этиле, – дей Сервер агъа. – «Дингильдай» балалар лейхасы да йырларны джанландыра, балалр эм ойнай, эм йырлайлар. Ансамбльнинъ репертуарында энъ аздан 50 йыр бар: халкъ йырлары, янъы йырлар, амма эписи къырымтатар тилинде. Балалр меним реберлигимде конкурсларда. Мектеп тедбирлеринде иштирак этелер. Эвельде миллий мектерлерге къатнамакъ бизим лейхалармыз арасында муим бир ер ала эди. Акъикъатен файдалы концертлер эди, биз онынъ нетиджелерини коре эдик. Мектепте окъугъан талебелерге йырларынымызны, медениетимизни танытмакъ джеэтинден пек файдалы эди. Бойле концертлер чокъ олмакъ керек, лякин бу арада вазиет пек мушкуль, о сбептен шимдилик буны япалмаймыз, токъталды бу иш. Бу меним омюрлик япкъан бир ишим, истегимиз шу ки, балаларымыз бильгили олсун, озь ана тилинде лаф этсинлер, медениетини огренсин ве косьтерсинлер…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Серане КЕНДЖАЛИ
«Янъы дюнья» №32(1622) август 20, 2021

Добавить комментарий