Статья заслуженного педагога Шемсие Люмановой посвящена газете «Янъы дюнья» и вопросу подписки на газету.

 

Язнынъ июнь айы олса да, шыпыр-шыпыр ягъмур ягъа… ЕГЭ имтианларына кельген талебелерни сыныф ханелерине озгъаргъан сонъ, азбарда хызмет эткен оджалар бошайлар ве дигер япыладжакъ ишлернен мешгъуль олалар. Мен исе иш чантамны алып, невбетчи оджаларгъа бир саатлик ишим олгъаныны айтып, къапы тарафкъа кетмеге азырланам…

– Бу ягъмурда насыл зарур ишинъ бар, – деп сорады меннен достлашып тургъан технология оджасы.

-Муддети битеята, экинджи ярымйыллыкъ меджмуа ве газеталаргъа барып язылмакъ керек…

– Я шимди газеталаргъа ким языла… Киоскалар толу, интернетте не истесенъ, о бар…

– Ирина Сергеевна, достчыгъым, шимди вакъыт сыкълет, мен санъа сонъ меселени анълатырым…

Керчектен айтсам, бу меселени насыл анълатырым, бильмейим. Бизде вазиет бам-башкъа. Киоскаларда меджмуа-газеталарымыз сатылмай. Экинджиден, интернетке ишансакъ, неширлеримизнинъ дамыны, лезетини, къокъусыны да унутырыкъ…

Тар ёлчыкънен почта тарафкъа кетем, ягъмур шыпыра, хатырлавларымны бир-бири артындан козь огюмден кечирем… Уралдан Озьбекистангъа кочип кельдик, яшагъан эвчигимиз бол-сал дегиль, аш-сув да онъа коре… Лякин биз бала эдик, бу къыйынлыкъларны ана-бабаларымыз озь омузларына юклеп, бизлерни осьтюрип, тербиелей эдилер. Бабам винзаводда чапчакъчы олып ишлей эди, анам – эв бикеси, 4 баланы тербиелей… Амма айтаджагъым шу: бабам 3-4 неширге языла, олар ичинде «Ленин байрагъы» да бар эди…

Бабам Уркуста коюнинъ мектебинде дженктен эвель 7 сыныф битирсе де, сербест окъуй эди. Иши заводда пек агъыр олса да, акъшамлары газеталарны окъуп чыкъа, бизлерге де бир шейлер хабер эте эди…

Буюген сайын меним де неширлерге мерагъым артты. Институтнынъ къырымтатар факультетине кирген сонъ, «Йылдыз» меджмуасына озюм язылып башладым.

Пара меселеси эр вакъыт сыкълет олса да, неширлерге язылмакъ ве оларны окъумакъ къорантамыз ичюн къанун десемми, адет десемми эди…

Бельки о вакъыт энди ватанперверлик дуйгъусы ана-бабалардан яш несильге ашланды?! О вакъыттаки яш несиль – бизлер, шимди Ватанымыздамыз, балаларымызгъа торунларымызгъа тербие беремиз. Бойле олса, шимди эр бир къырымтатар къорантасында неширлеримиз олмакъ керек… Меним йыллыкъ джедвелимде неширлерге язылмакъ эр вакъыт ер ала.

Ич кимни тазирлемек, опькелемек истемейим. Эм буны севмейим… Атта бир йыллыкъ газета фияты эки кило этнен тенъ, дейлер… Буны да айтмам… Эр шейнинъ озь ери бар. Аллахкъа чокъ шукюр, халкъымызнынъ яшайышы тюзельди. Бу пек къуванчлы. Эр кес пара масрафыны озю къарарлаштыра. Халкъымыз Ватангъа къайтувыны пек арзу эте эди. Чокъусы инсанларымыз бу куньлерге етишмеди. Чокъ языкъ… Демек, етишкенлернинъ Ватанымыз огюнде борджлары бар: тилимини сакъламакъ, Ватамызны къочаламакъ, яш несильни ватанперверлик рухунда тербиелемек. Неширлеримизнинъ де макъсадлары тыпкъы шу… Онынъ ичюн багъланып, иш тутмакъ керек.

Ёкъ, ёкъ, халкъымыз неширлерге пара аямай. Мен беллесем, меселе бам-башкъа. Къоранталарымызда эр биримизнинъ озь вазифелери бар… Бир де-бири озь бойнуна неширлернен мешгъуль олмасыны алмакъ ве озь вакъытында бу ишни беджермек керек. Меселя, коммуналь параларыны эсаплап тёлемеге кеткенде, бу ишни де къарарлаштырмакъ мумкюн.

Бизим буюк къорантамызда бу ишнен мен мешгъулим. «Янъы дюнья», «Йылдыз», «Арманчыкъ» – буларгъа даима языламыз. Бундан да гъайры, «Къырым», «Янъы дюнья»ны ве «Арманчыкъ»ны мектебимизге де яздырам. Даа бир нусха «Арманчыкъ»ны буюк огълумнынъ балаларына яздырамыз…

Шемсие ЛЮМАНОВА
ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
«Янъы дюнья» №31(1621)13.08.2021

Добавить комментарий