В статье рассказывается о работе врача – акушерки Эмилии Мурадасыловой.

 

Ана-бабалар биз ичюн эр вакъыт биринджи орьнек олалар. Оларнынъ сёз ве насиатлары келеджекте аятымызнынъ шиары олып къала. Иште, бугуньки субетдешим Эмилия ханым Мурадасылова да анасына бенъземек, онынъ киби эбанай олмакъ, балалыкътан бу зенаатнынъ зорлукъ ве къыйындыкъларыны бильсе де, эким олмакъ макъсадына иришип, зенаатына садыкъ бир мутехассыс олды.

Эмилия Мурадасылова Озьбекистаннынъ Фергъана шеэринде дюньягъа келип, 1991 сенеси къорантасынен Къырымгъа кочькен. 2008-2014 сенелери С. Георгиевский адына Къырым тиббият университетинде  тасиль алып, 2015 сенеси Акъмесджит клиник локъсахане базасында интернатураны битирген.

Эмилия ханымнынъ къорантасы там бир экимлер къорантасыдыр. «Къорантамызда учь эким бар: анам, агъам ве мен», – деп айта субетдешим. Агъасы бу сене тиббият академиясыны битирип, рентгенология саасында ординатурагъа окъумакъ ичюн азырлыкълар коре.

– Эким олмакъ балалыкътан буюк арзу-хаялым эди. 5 яшында олгъанда мен энди эким оладжагъымны биле эдим. Меним ичюн энъ буюк орьнек анамдыр. Чюнки о йыллар девамында бу саада чалышып, теджрибели къадын-къызлар экими оларакъ танылгъан. Мен де онынъ киби олмакъ ве тек анама бенъземек истей эдим. Эким олмакъ ниетим инсанларны севгенимден келип чыкъа. Хусусан  кучюк балаларны севем. Агъыраякълы къадынларгъа да мунасебетим башкъаджа. Олар бирер мелек мисали ве дюньяда энъ буюк муджизени беклемектедирлер…

Серане КЕНДЖАЛИ
ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
«Янъы дюнья» №30 (1620) 6.08.2021

Добавить комментарий