В статье идёт речь о круглом столе, посвящённое научным связям между Крымом и Татарстаном.

 

Кеченде Акъмесджитте Сеит-Сеттар медресесинде Ш. Марджаний адына тарих институты Къырым ильмий меркези тарафындан «Къырым ве Идиль-урал татарлары: тарих, ишбирлик, язышмалар» адлы «тёгерек маса» отькерильди. Тедбирни тарих илимлери намзети,  Ш. Марджаний адына тарих институты Къырым ильмий меркезининъ мудири Эльдар Сейдаметов селямлав сёзлеринен ачып, институтнынъ 2014-2021 йыллары арасындаки фаалиети акъкъында икяе этти ве янъы чыкъкъан китап ве монографияларнен, бир сыра джиддий ве къыйметли тедкъикъатларнен таныш этти. О, сонъки юз йылда Къазаннен Къырым арасында бу дереджеде эмекдашлыкъ олмагъандыр деп, къайд этти ве институткъа тешеккюрлерини бильдирди.

«Миллиард.татар» медиалейхасынынъ эсасчысы Арслан Минвалеев бир афта девамында Къырымда булунып, оджалар, политологлар ве джемаатчыларнен корюшти. О, «тёгерек маса»гъа даа чокъ къонушмаджы дегиль де, динълейиджи оларакъ кельгенини, Къырымдаки вазиетни биваста огренмек истегенини бильдирди.

Къырым мусульманлары муфтийнинъ ярдымджысы Раим Гъафаров къазантатар халкъы эм месхебий, эм тиль джеэтинден бизге якъын къардаш бир миллет олгъаныны, сонъки йылларда арамыздаки диний багълар даа да пекингенини ве бу саада буюк ишлер япылгъаныны беян этти.

Профессор Исмаил Керим «Къырымтатар тилнинъ шекилленюв тарихы, земаневий алы ве меселелери» адлы марузасынен чыкъышта булунды. Къырымтатар тилининъ тарихы акъкъында сёз юрсеткенде энъ къадимий эсерлерден бири – Codex Cumanicus 1292 сенеси Къырымда Кефе шеэринде итальян туджджарлары тарафындан язылгъаныны, о лугъаттаки сёзлер бугунь де анълайышлы олгъаныны айтты…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Серане КЕНДЖАЛИ
“Янъы дюнья” №29(1690) июль 30, 2021

Добавить комментарий