Статья посвящена деятельности ансамбля «Арекет»

 

 Къырымнынъ чешит шеэр ве районларында миллий оюнларымызны огренмеге истеген балачыкъларнынъ сайысы вира арта ве истидатлы оюнджыларымыз бу ёнелиште озь бильгилерини яш несильнен пайлашмагъа ашыкъалар.

Оларнынъ арасында яш чифт – Джемиль ве Зарина Аблаевлер де барлар. Олар «Арекет» оюн ансамблини тешкиль этип, энди дёрт йылдан берли балачыкъларгъа миллий оюнларымызны огретелер.

Оюнджылар озьлери бир чокъ вакъыт белли миллий ансамбллернде ойнап, энди арттыргъан бильги ве теджрибелеринен яш несилимизнен пайлашмагъа истедилер. Яш аиле озь ишине буюк севгинен янаша ве ишлерининъ ахырки нетиджелери гузель олгъаныны корип, сейирджилерни озь концертлеринен къувандырмагъа тырыша. Кееченде ансамбль Акъмесджитте энди экинджи буюк концертини кечирди. Ондан иштирак эткен балачыкъларнынъ ана-бабалары ве мусафирлер яшларнынъ буюк севги ве усталыкънен ойнагъанларыны корип, юректен къувандылар. Чюнки бойле тедбирлер, бойле ансамбллер миллетимизнинъ рухуны котере, онынъ озь Ватанында месут яшайджагъына ишанч багъышлай.

Биз ансамбльнинъ ребери Джемиль Аблаевнен субетлешип, ансамбльнинъ мейдангъа кельмеси ве фаалиети акъкъында огрендик.

 — Джемиль бей, ансамбль не вакъыт мейдангъа кетирильди? Оны яратмакъ гъаеси насыл пейда олды?

2018 сенесининъ къышында бизде оюн тёгерегини ачмакъ имкяны пейда олды. Асылында балабан бир такъым тешкиль этмек ниетим ёкъ эди. Мен тек миллий оюнларымыз боюнджа олгъан бильгилеримни балачыкъларгъа бермеге истей эдим. О вакъыт Зарина Зинединовагъа (бугунь энди меним сойадымны ташый) манъа ярдымджы олмакъны теклиф эттим. О, меним гъаемни бегенди ве биз бирабер чалышып башладыкъ. Чокъ вакъыт кечмеден балаларнынъ сайысы артып барды ве Зарина балачыкъларны авеслендирмеге керек олгъаныны анълады. О, исрар этип, такъымымызнынъ ады олгъаныны истеди. Бойледже, ансамбльге ад тапып, балачыкъларгъа урба тиктирип, санагъа чыкътыкъ.

«Арекет» ансамблини мейдангъа кетирмезден эвель, сиз ве омюр аркъадашынъыз бир де-бир оюн ансамблинде ойнай эдинъизми? Оюн сырларыны озьлеринъиз ичюн къайда ачтынъыз?

Он эки яшындан итибарен «Джемиле» ансамблинде ойнадым. Джемиле ханым бизлерни  халкъ оюнлары, умумен медениетимизни севмеге огретти. Бельки де онынъ саесинде мен аятымны оюнларнен багъламагъа истегендирим. Омюр аркъадашым исе «Учансув» ансамблинде ойнай эди…

Весиле МЕНУСМАН субетлешти

Девамыны «Янъы дюнья»да окъунъыз

«Янъы дюнья» №24(1614) июнь 25

 

Добавить комментарий