Материал посвящен благотворительной акции в Белогорске в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.

 

Эр бир ана-баба ичюн эвляды энъ къыйметлидир ве о, къуванса, кульсе, ана-баба да месут ола. Чюнки олар ичюн энъ муими — баласынынъ юзюнде тебессюм корьмектир. 

Июнь 13-те Къарасувбазар шеэриндеки «Къырым азбарчыгъы» къавесининъ азбарында зайыф сагълыкълы балалар ичюн «Яз байрамы» отькерильди. Оны газетамызнынъ мухбири Назифе Абибуллаева тешкиль этти.

Асылында Назифе ханым бойле бир тедбир тешкиль этер экен, хаста балачыкъларны ве оларнынъ ана-бабаларыны къувандырып, олар янъгъыз олмагъанларыны, оларгъа ярдым къолуны узатмагъа истеген адамлар чокъ олгъаныны косьтермеге истеди.  «Бугунь бу ерде бизни аятымызнынъ чечеклери — балачыкъларымыз топлады! Бу балачыкъларгъа ана-бабалар ве мутехассыслар тарафындан даа да буюк дикъкъат, даа да буюк эйбетлев керек. Иште, бугуньки тедбиримизнинъ макъсады — ильк эвеля сагълыгъы зайыф балаларны къувандырып, оларгъа ве ана-бабаларына ярдым этмектир», — деди селямлав сёзюнде тешкилятчы.

Тедбирге тек балалар ве ана-бабалары дегиль, оджалар, хаста балачыкъларнен чалышкъан тербиеджилер, диндарлар ве блогерлер къатылды.

«Яз байрамы»ны Къарасувбазар шеэринде ерлешкен «Бахт нурлары» оюн студиясы ве «Balalend» эглендирюв меркези яраштырды.

Тедбирде Назифе Абибуллаева ана-бабаларны ве мусафирлерни хаста балачыкълар ичюн тешкиль эткен «Айнур» лейхасынен таныштырды. О, хайрие эсасында чалышаджакъ реабилитация меркези ачып, эр бир хаста балачыкъкъа ярдым этмеге ниетлене.

Назифе Абибуллаева ильк зенааты боюнджа тербиеджидир. О дёрт йыл балалар багъчасында чалышып, мектеп чагъынадже тасиль процессининъ инджелилеринен якъындан таныш. Белли бир вакъыт хаста балачыкъларнен де чалышкъан. Яни бойле балаларнынъ айрыджа дикъкъат ве незакетке не къадар мухтадж олгъанларыны яхшы биле. Назифе ханым бу гъае узеринде эки йылдан берли тюшюнип-ташынмакъта, ве, ниает, бу байрамда лейхасыны хаста балачыкъларынъ ана-бабаларына такъдим этип, оларгъа ярдым этмеге истегенини косьтерди…

Весиле МЕНУСМАН
«Янъы дюнья» №23(1613) июнь 18, 2021
Девамыны «Янъы дюнья»да окъунъыз

Добавить комментарий