Статья посвящена молодому и талантливому аккордионисту Абибулле Усеинову.

 

Кеченде музыка алеминде биз ичюн къуванчлы бир хабер яйылды. Майыс 16-20-де Латвиядаки Музыка академиясы ве Халкъара музыка окъув юртлары ассоциациясы бирликте тешкиль эткен CONCORD OF SOUNDS International Competition халкъара ярышында семетдешимиз, яш аккордеонджы Абибулла Усеинов учюнджи ерни алып, лауреат олды. О, Къырым муэндислик-педагогика университетининъ музыка-чалгъы санаты кафедрасында энди учь йылдан берли эм классик, эм халкъ музыкасынынъ сырларыны огрене. Бунда онъа устазы – шу университетнинъ доценти Рустем Комурджи ярдым эте.

Бу халкъара ярышкъа отуз эки улькеден яш чалгъыджылар къатылгъан. Жюри эйетине Франция, Литва, Украина, Сербия ве дигер улькелерде яшагъан белли  оджа ве чалгъыджылар кирген.

Абибулла Усеинов онлайн режимде кечирильген бу конкурскъа учь эсер азырлап, буларны видео этип ёллагъан. Йигитнинъ айткъанына коре, джиддий севиеде кечкен конкурснынъ видеогъа нисбетен талаплары пек серт олса да, яш чалгъыджы ве устазы бу талапларгъа уймагъа тырышкъанлар.

Яш уста Бахнынъ ве рус бестекяры Вячеслав Семёновнынъ эсерлерини ве земаневий бестекярымыз Эльвира Эмирнинъ «Бульбульнинъ йыры» эсерини де иджра эткен. Бойлеликнен, жюри азалары музыкамызнынъ миллий аэнклигини де эшитип олгъанлар.

Къызыл къую (Ленино) къасабасында догъгъан Абибулла биринджи ноталарны да шу къасабадаки  музыка мектебинде огренип, юкъары сыныфларда окъугъанда «Къуванч» къырымтатар ансамблинде де чалгъан. Бойлеликнен, о, тек классик музыканы дегиль, миллий аваларымызны да чалмагъа огренип, оларнынъ не къадар гузель ве шырныкълы олгъанларыны анълагъан.

Абибулла Усеинов КъМПУнинъ музыка-чалгъы санаты болюгине кирип окъур экен, мында да Рустем Комурджининъ къырымтатар халкъ чалгъы алетлери оркестринде чалып башлай.

О, «CONCORD OF SOUNDS International Competition» конкурсындан эвель Америка Къошма Штатларында олып кечкен «Accordion Star International» халкъара конкурсында иштирак этип, онынъ дипломанты олгъан. Амма йигитнинъ енъишлери бунынънен сынъырланмай. Дейик, Абибулла яш иджраджылар ичюн Ялта шеэринде кечирильгенн XIX халкъара ярышта экинджи ерни къазангъан. Майыс 14-те исе айны шеэрде олып кечкен «Звени, бандура!» Умумриусие конкурсында биринджи ерни къазангъан…

Весиле МЕНУСМАН
Девамыны «Янъы дюнья»да окъунъыз
«Янъы дюнья» №22(1612) июнь 11, 2021

Добавить комментарий