Юный автор Хатидже Карачуль в своей статье рассказывает о судьбе своей бабушки.

 

Меним адым Хатидже Карачуль, Буюк Онлар къасабасында яшайым, Исмаил Гаспринский адына миллий  мектепте окъуйым. Адымны бабам озюнинъ Хатидже къартанасы шерефине къойгъан. Хатидже къартана 1927 сенеси Къырымда, Алушта районынынъ Кучюк Ламбат коюнде, чокъ балалы къорантада дюньягъа кельген. О, къорантада энъ кучюклери олгъан. Ана-бабалары тютюн асрагъанлар. Къартанам  балалыкътан нагъыш нагъышламагъа ве аш пиширмеге пек севген.

Амма 1944 сенеси, майыс 18-де бутюн халкъынен берабер Къырымдан сюргюн этилип, олар Ташкент виляетининъ Ашагъы Чырчыкъ районына тюшелер. Анда татасы Къадрие  ве агъасы Бекирнен ач къалмамакъ ичюн кенаф заводында чалышалар. 1950 сенеси Янъыёл шеэринде Кучерфе татасыны тапып, анда да къалалар. 1970 сенелери Хатидже къартанам шеэрдеки ашханелернинъ биринде баш ашчы олып чалыша. Олар 1980 сенелери Кавказда, Черкессияда Гульсум татасыны араштырып тапалар. Амма къардашларынынъ ич бири Къырымгъа ойле де къайтып оламадылар, Озьбекистанда вефат эттилер.

Хатидже къартанам, ярым асыр Ватандан узакъта яшаса да, Ватангъа севгиси ич сёнмеген. Эр вакъыт Къырым лафыны эткен. 2006 сенеси, апрель айында бабам ана-бабасы ве къыз-къардашынен Къырымгъа къайталар. Бир къач айдан сонъ къартанам бабама: «Аллахкъа шукюр, сенинъ де Къырымгъа къайткъанынъны корьдим, о бир дюньягъа энди раат кетерим», – дей де, бир къач айдан сонъ вефат эте. Биз къорантамызнен Къырымда яшап, Хатидже къартанамызны эр кунь хатырлаймыз. Хатидже къартанамдан къалгъан сандыкътаки къыймети ёкъ эшьялардан бири – дюльбер нагъышлы бир юзьбезидир. Бу юзьбезни къартанам озь эллернинен нагъышлагъан. Мен бу юзьбезни козь бебеги киби сакълайым ве келеджекте оныэнди озь  балаларыма  къалдырмакъны ниет этем. 

Хатидже КАРАЧУЛЬ
«Янъы дюнья», №19 (1609) 21.05.2021

Добавить комментарий