В интервью с психологом Надикой Измаиловой раскрывается тема о проблемах в семье.

  

 

1994 сенесинден башлап дюньяда Халкъара аиле куню къайд этиле. Бирлешкен Миллетлер Тешкилятынынъ Баш Ассамблеясы джемиетнинъ дикъкъатыны аиле меселелерине джельп этмек ичюн  бу кунни тэсис эткен.

Биз де психолог Надика Измаилова иле аиледе пейда олгъан чешит меселелер ве аилевий инкъыразлар акъкъында субет эттик.

Надика Измаилова Луганск шеэриндеки В. Даль адына Шаркъий Украина миллий университетинде психология болюгини битирип, Волгабою узьлюксиз профессиональ тасиль институтында аилевий психология боюнджа бильги арттыргъан.  Бундан гъайры Надика ханым психологиянынъ чешит ёнелиш­леринде бильги ве теджрибесини арттырмагъа девам эте.

О, психологик ярдым ассоциациясынынъ азасы олмакънен берабер  «Файдалы илим» диний-маариф меркезинде психологик консультациялар кечире.

– Надика ханым, земаневий аилени насыл тарифлер эдинъиз? Бу насыл бир аиле? Сонъки вакъытта о насыл денъишти?

– Бугуньки аилелерни меселя, Совет Бирлигинде олгъан аилелернен къыясласакъ, оларнынъ фаркълы олгъаны шубесиздир. О девирде аилелер социумгъа догърултылгъан эдилер, бугунь исе аиленинъ дикъкъаты балада. Земаневий аилелер балаларынен насыл мешгъуль олгъанларыны озюнъиз­ коресинъиз. Ана-бабалар мектепни ве оджаларны буюк мукъайтлыкънен сечелер. Балаларыны чешит тёгереклерге берелер, чешит ябанджы тиллерни огретмеге истейлер. Чокъусы аналар ишини ташлап, бутюн кунь балаларыны чешит тёгереклерге алып баралар. Баланынъ меракъларынен яшайлар, баласы энъ яхшы шейлерге, имкянларгъа малик олгъаныны истейлер. Базылары атта борджгъа я да кредитке пара алып,  кучюк балачыкъларына паалы гаджетлер алалар. Бир тарафтан, аилелер балагъа чокъ­ дикъ­къат айыргъаны яхшы, амма дигер тарафтан ана-бабалар баланы къарардан зияде незарет этелер. Бойлеликнен, ана-бабанынъ баласындан умютлери буюк ола ве бала бу умютлерни акъламаса, ондан козьлери къайта.

– Статистикагъа коре, чокъусы чифтлер эвленювнинъ биринджи йылында айырыла экен. Ишинъизде ойле аллар чокъ расткелеми?

– Озь теджрибемден айта билем ки, муштерилерим арасында айырылмагъа истегенлер пек аз. Манъа бу меселенен тек эки адам мураджаат эткен эди. Бойле алларда олар бир тевсие алмакъ ичюн келелер. Амма мутехассыс оларакъ ойле бир тевсие бермеге акъкъым ёкъ. Мен озюм муштеримнинъ асылында не истегенини огренип, сонъра буны онынъ озюне анълатмагъа тырышам ве фикирини бильген сонъ, онъа къолтутам. Муштерим аилесини сакъламагъа истесе, аиледе мунасебетлерининъ эйилешмеси ичюн чалышамыз. Муштерим айырылмакъ къарарына кельсе, бу айырылувны яшап кечирмеге ярдым этем. Чюнки айырылув адам ичюн буюк сарсынтыдыр…

Весиле МЕНУСМАН субетлешти

«Янъы дюнья», №18 (1608) 14.05.2021

Девамыны «Янъы дюнья»да окъунъыз

Добавить комментарий