Статья посвящена жизни и деятельности педагога с большим именем Алие Велиуллаевой.

  

Миллий ве умуминсаний вариетни генч несильнинъ анъына синъдирген, генчлерге бильги ве тербие ашлагъан оджамыз Алие Велиуллаеваны гъайып эттик.

О ярым асыр девамында маариф ёлунда бильги ве теджрибесини, истидат ве меаретини, къальбининъ къору ве козьлерининъ нуруны аямай чалышты.

Озьбекистанда экенде Ташкенттеки Низамий адына девлет педагогика институтында 20 йыл девамында къырымтатар тили ве эдебиятындан дерс берди. 1992 сенеси тувгъан Къырымына къайтып, 1994-2008 сенелери Къырым муэндислик-педагогика университетининъ  филология факультетинде лекциялар окъуды, ильмий, усулий ишлернен огърашты, къырымтатар тили ве эдебияты дерсликлери, эдебият ве усулий къулланмалары, окъув программаларынынъ муэллифи олды.

Асылында бутюн буларнынъ темели та 1954 сенеси къоюлгъан эди. Алие Велиуллаева 1954 сенеси Низамий адына Ташкент девлет педагогика институтында корейс тили ве эдебияты болюги ачылгъаныны корип, «Тезден мында къырымтатар болюгини де ачарлар», деген умютнен рус тили ве эдебияты болюгине кирип окъуды. Эльбет, арзусына къавушкъандже даа нидже йыл, Шахрисабзда, Янъыёлда рус тилинден оджалыкъ этти. Амма 1957 сенеси «Ленин байрагъы» газетасы чыкъып, республика радиосындан къырымтатар эшиттирювлери яйынланып башлангъанда онынъ умюти даа зияде артты.

Иште, институтта къырымтатар тили ве эдебияты болюги ачылгъанынен, Алие Велиуллаева, янъы кафедранынъ мудири Мемет оджа Умеровнынъ разылыгъынен бир сене девамында дерслерге сербест къатнады. Онынъ бу ынтылышыны корьген инсанлар онъа Ташкенттеки 58-нджи мектепте къырымтатар тили ве эдебиятындан дерс бермекни тевсие эттилер. Мектеп директоры да онъа къолтутты. Бойледже, Алие оджа янъы ишке чомды, къырымтатар балалары ичюн меракълы дерслер кечирди, языджыларымызнен корюшювлер тешкилятландырды. Мектеп оджалары, талебелери ве къасабада яшагъан семетдешлер арасында керчек миллий муит тизмеге арекет этти. Мектепте дерс берип,  теджрибесини баягъы арттыргъан оджагъа институтта къырымтатар эдебиятынынъ усулиети лекцияларыны окъумакъны авале эттилер…

Айше КОКИЕВА

 «Янъы дюнья» №17 (1607)  7.05.2021

Девамыны «Янъы дюнья»да окъунъыз

Добавить комментарий