Статья «Аким Джемилевнинъ арзусы керчеклешти» посвящена деятельности ансамбля «Атеш» и его новому проекту.

 

Эр бир миллетнинъ тиль, эдебият, санат ве медениет киби дегерликлери бар. Олар асырлар девамында инкишаф этип келе, зенгинлеше. Биз миллет оларакъ бутюн бу байлыкъларгъа саипмиз. Бу мирас несильден несильге кечип, янъы истидатларны, янъы исимлерни тарих санасына чыкъара. Бугуньки субетдешим генч, истидатлы, ана тилинде гузель къонушкъан, энъ эсасы озь миллетининъ тарихий къараман шахыс­ларыны таныгъан ве урьмет эткен, оларны яш несиллерге танытмакъ ичюн земаневий имкянлардан файдаланып, элинден кельгени къадар еткизмеге чалышкъан балетмейстер, «Атеш» ансамблининъ эсасчысы, мешур балетмейстер Аким Джемилевнинъ бирден 40 чифтке «Къайтарма» ойнатмакъ гъаесини керчеклештирген Мидат бей Халиловдыр.

– 6 яшында экенде анам-бабам мени оюн тёгерегине бердилер, – дей Мидат бей. – Мектепни битирген­дже миллий оюнларгъа, гимнастикагъа, спорт оюнларына къатнадым. Мектепни битирген сонъ шек-шубесиз оюнджы олмакъ истедим. Весикъаларымны Къырым медениет,­ санат ве туризм университетине бердим ве бирден Къырымтатар миллий театрине балет артис­ти оларакъ­ ишке кирдим. Театрде 12 йыл чалыштым. Сонъ­ра Эльдар Джелиловнен берабер «Атеш» дуэтини къурдыкъ ве тойларда ойнадыкъ.­ Бир чокъ ана-бабалар дерслер бере­джекмизми, деп сорап башладылар. Акробатик оюнлар ойнагъанымыз, сальто ве иляхре арекетлер япкъанымыз ичюн баягъы рагъ­бет къазан­дыкъ. Иште, нети­джеде, балалар джедвелини азырламагъа башладым, эки бала, учь бала дегенде, бала сайысы 25-ке барды ве мен кирагъа зал алып, 2016 сенеси сентябрь 3-те ишимни башладым. Даа эвель Эльдарнен «Атеш» дуэтимиз олгъаны ичюн, ансамбльге шу адны бердим. Санадаки чыкъышымызны бегенип, янъы балалар къошулмагъа башлады. Якъында сайымыз 60-къа барды. 2017 сенеси ачыкъ­ концерт бердик. Ансамбльде эсасен 4 яшындан 30 яшына къадар яш категориялары мевджуттыр. Бундан да гъайры даа чешит яштаки талебелеримиз де бар. Базылары санагъа чыкъмакъ ичюн дегиль де, озьлери ичюн огренмек истейлер. Тойлар, дигер мерасимлер ичюн азырланмакъ­ киби ниетлери бар, бу себеп иле махсус дерс­лер алмакъ ичюн бизге мураджа­ат этелер. Бу группаларда яшлар да бар, 18 яшында да бар, 60 яшыны кечкенлер де бар. Бу йыл беш яшыны толдура­джакъ «Атеш» ансамбли къыскъа муддет ичинде халкъара дереджеде бир сыра гъалебе, диплом ве кубоклар эльде этти. Бу гъалебелер учь йыл ичинде къазангъанларымыз. Бундан да гъайры видео дерслерини де чекип башладым…

Серане КЕНДЖАЛИ

Девамыны «Янъы дюнья»да окъунъыз

Добавить комментарий