В статье «Дюньямызнынъ эр бир кошесинде «Къайтарма» янъгъырагъаныны истейим» освящается деятельность студии танца «Солхат»

 

Ватанымыз ве миллетимизге олгъан севгимизни тек гузель сатырларда дегиль де, миллий оюнларымызда да косьтермек мумкюн. Оюн – дюнья­да бутюн халкъларны бирлештирген, бири-бирилеримизнинъ медениет,­ адетлер ве тарихынен таныш олмагъа ярдым эткен гузель бир санаттыр. Оюн тилинде лаф этмеге бильгенлер, озь дуйгъу ве эеджаныны буюк­ усталыкънен акс эттире билелер.

Бугунь сизни таныш этеджегимиз хореограф ве онынъ шегиртлери Къырымгъа ве миллетимизге олгъан севгисини миллий оюнларымыз вастасынен тариф этелер.

Ватанымызнынъ гузель шеэрлеринден бири – Эски Къырымда эки йыл эвельси «Солхат» оюн студиясы мейдангъа кетирильди. Онынъ тэсисчиси ве ребери – хореограф Зарема Османовадыр. Оюнджы алты яшындан берли ихтисаслы шекильде земаневий ве халкъ оюнларымызнен мешгъуль. О, чокъусы балачыкъ­лар киби хаяллар къурмагъа севе эди ве арзуларындан бири — буюк олса оюн студиясыны ачмакъ ве балачыкъларны миллий оюнларымызны ойнамагъа огретмек эди. Анълагъанынъыз киби, Зарема ханымнынъ арзусы керчеклешти, о шимди севимли ишинен мешгъуль. Эльбет, адамнынъ бир де-бир арзусы керчек­лешмеси ичюн буюк гъайрет косьтерип, озь устюнде чокъ чалышмакъ керек. Зарема ханым там бойле чалышкъыр ве къойгъан макъсадына таба исрарнен йылышкъан инсандыр.

Мектепни битирген сонъ, ойнамагъа севген къыз хореограф зенаатыны менимсеп, оюн тилини башкъаларгъа да огретмеге ниет эте эди. Амма онынъ ана-бабасы Зареманынъ зенааты оюнларнен багълы олгъаныны истемегенлер. Бойлеликнен, къыз ана-бабасынынъ сёзюнден чыкъмай, Вернадский адына Таврия миллий университетининъ тарих-къанун болюгине окъумагъа кирген…

Весиле МЕНУСМАН

Девамыны «Янъы дюнья» да окъунъыз

Добавить комментарий