В статье “Некоторые неизвестные произведения в крымскотатарской литературе” рассказывается о малоизвестных фактах и произведениях в крымскотатарской литературе.

 

1990-нджы сенелерден башлап, яни Къырымгъа авдет девринде, чешит шекилли фурсатлар буларакъ, дюньянынъ энъ буюк ве энъ белли кутюпхане ве архивлеринде чалыштыкъ. Бу чалышмаларнынъ нетиджесинде бир чокъ­ макъалелер ве бир къач монографиялар азырлап нешир эткен эдик. Шулардан – «Гъарбий авропанынъ архив ве кутюпханелеринде къырымтатар мевзуаты» (2017), «Къырымтатар тилинен багълы лексикографик чалышмаларнынъ тарихчеси (1292-1917)» /2016/, «Къырымтатар эдебиятынынъ инкишаф ёллары» (1850-1917) /2018/[биринджи нешри: 1998], «Дженктен эввельки къырымтатар матбуаты» (2020) киби монографиялар ал-азырда сатлыкъ­та ве Къырымнынъ чешит кутюпханелеринде булунмакъталар.

Араштырмаларымыз нетиджесинде чокъ айдын суретте корюнди ки, бугуньде дженктен эвельки классик языджыларымызнынъ бир чокъ эсерлери, шу джумледе публицистик макъалелери, земаневий эдебиятшынас­лыгъымызгъа аля белли дегильдир. Чюнки олар айры китаплар оларакъ ве джыйынтыкъларда чыкъмагъанларындан, эски газет ве журналларымызнынъ тикильген къалын джылтларында (эсасен арап язысында) корюнмей къалып кеткенлер. Табиий, шуларны тапып чыкъармакъ айрыджа муим бир иштир. Бу иш филолог-алимлеримиз тарафындан сенелер девамында яваш-яваш япыла ве даа чокъ вакъытлар зарфында япылып, къырымтатар эдебиятынынъ тарихыны зенгинлештиреджек ве эмиетини къат-къат арттыраджакътыр.

Ашагъыда берильген парча А. Ильмийнинъ иджадынен багълыдыр. 2004 сенеси Акъмесджитте онынъ «Эсерлер топламы»ны нешир эткен эдик. Бундан сонъ, кене де белли олмагъан эсерлери, шу джумледе шиирлери, мейдангъа чыкъты. Иште, шулардан «Бомбардуман» (1916) фельетоны 100 йылдан сонъ, биринджи дефа дюнья юзю корьмектедир…

Исмаил Асаногълу КЕРИМ

Девамы: «Янъы дюнья» №14 (1604) 16.04.2021

Добавить комментарий