Статья «Классические произведения интересные и прекрасные» посвящен творчеству молодой и талантливой скрипачке Диляре Тюкянджи.

 

Ватанымызда музыканен мешгъуль олгъан истидатлы чалгъыджылар ве аджайип сес саиплери чокътыр, амма оларнынъ арасында миллий музыкамызнынъ тарихынен меракълангъан, къырымтатар музыкасынынъ инкишаф этмесине озь иссесини къошмагъа истегенлер чокъ дегильдир. Биз бойле яшларнен сизни таныш этип, оларнынъ къырымтатар музыкасыны не дереджеде бильгенлерини, онынъ инкишафы огърунда насыл ишлер алып баргъанларыны огренмеге тырышамыз.

Бугунь сизге истидатлы йырджы ве кеманеджи Диляра Тюкянджы акъкъында икяе этмеге истеймиз. Диляра халкъ йырларымызны йырлай, халкъ аваларыны чала, бундан гъайры озю де йырлар язмагъа тырыша. Кечкен йылы къызнынъ «Ялы бою» адлы мини-альбомы чыкъкъан эди.

Диляра Тюкянджи Айсерез коюнде догъып оськен. Даа энди татий-татий юрип башлагъан къызчыкънынъ нелердир йырлагъаныны, умумен, музыканы эшиткенинен пек джошкъаныны корьген ана-бабасы оны сыкъ-сыкъ концертлерге алып баралар.

Кичкене олгъанымда ана-бабамнен концертлерге барсакъ,, мен илле санагъа чапып чыкъа эдим. Олар зорнен мени токътата эдилер, — хатырлай Диляра.

Бир кунь Диляра кемане сесини эшитип, онъа мефтюн олгъан. Музыкагъа акъикъий севги беслеген къызчыкъ ана-бабасына ялварып, оны музыка мектебине бермелерини сёйлей. Бойлеликнен, Диляра докъуз яшында экенде Судакъ шеэриндеки музыка мектебининъ кемане сыныфына къатнап башлай. Айны вакъытта «Сувдане» ансамблининъ солисти ола. Ансамбльнинъ ребери Эльвира Аметова къызгъа къырымтатар йырларыны огрете. Диляра ансамбльнен Романия, Булгъаристан ве Македониягъа барып концертлер бергенини ве Къырым боюнджа олып кечкен ярышларда ансамбллери даима мукяфатлар къазангъаныны айта.

2011 сенеси Диляра Къарасувбазар районынынъ Къарачёль коюне коче. Лякин, авлакъча бир койге кельсе де, музыканы быракъмай ве Къарасувбазардаки музыка мектебине къатнай, бир чокъ ярыш ве фестиваллерде иштирак эте.

2015 сенеси яш йырджы П.И. Чайковский адына Акъмесджит музыка окъув юртунынъ кемане сыныфына окъумагъа кире. Къыз музыка окъув юртунда буюк истекнен окъуй ве 2019 сенеси оны мувафакъиетли битирип, балалар багъчасына музыка оджасы олып кире. Айны вакъытта къыз Февзи Якъубов адына Къырым муэндислик-педагогика университетинде музыка саасында озь бильгилерини арттырмагъа девам эте…

Весиле МЕНУСМАН

Девамы: «Янъы дюнья» №14 (1604) 16.04.2021

Добавить комментарий