{"origin":"gallery","uid":"126B2870-CFAE-48E7-A20C-514C7393247D_1607437778360","source":"other"}

Материал «Акъаретке акъаретнен джевап берменъиз» («Не отвечайте оскорблением на оскорбление») знакомит читателей с этикой общения в интернете, юрист Зарема Акимова даёт правовые советы.

  

Весиле МЕНУСМАН

 

Ичтимаий агълар адамгъа озь дуйгъу ве фикирлерини ачыкъламакъ ичюн бир мейдан олды. Адамлар Интернетте саифе ачып, аятларында олып кечкен адиселерни тарифлей, чешит мевзуларда кенди фикирлерини ачыкълай, озь гъаелери иле пайлаша, лейхалар тизе. Амма базыда Интернет къулланыджылары янълыш арекетлер де япа биле. Оларнынъ арасында анълашылмамазлыкълар, къавгъа да пейда ола, атта бири-бирини акъаретлей де билелер. Бундан гъайры, бильхасса яшлар арасында адамнынъ разылыгъыны олмадан оны видеогъа чыкъарып, Интернетке къойгъанлар да бар. Интернетте япкъан арекетлерининъ акъибетини тюшюнмеген кимселер ахыр-сонъу махкемеде джевап бере биледжеклерини анъламайлар. Шунынъ ичюн бу мевзуда окъуйыджыларымыз бираз бильгили олып, мукъайт олмалары ичюн укъукъчы Зарема Акимованен субет эттик.

Зарема Акимова 2012 сенеси Одесса миллий укъукъчылыкъ академиясыны битирди. Энди секиз йылдан берли гражданлыкъ ве топракънен багълы укъукъий меселелер боюнджа ихтисас олып, семетдешлеримизге ярдым эте.

– Зарема ханым, адам Интернетте кимнидир акъарет эткени ичюн къанун боюнджа насыл джезаландырыла биле?

– Шахсиетнинъ менлиги девлет тарафындан къорчаланыла. Эр бир адамнынъ озь ар-намусы ве менлигини къорумагъа акъкъы бар. Къанун боюнджа эр бир адам башкъасыны акъарет эткени ичюн джезаланмасы мумкюн, акъарет Интернет вастасынен япылгъан олса биле…

«Янъы дюнья» №9 (1599) 12.03.2021

ДЕВАМЫНЫ «ЯНЪЫ ДЮНЬЯ»ДА ОКЪУНЪЫЗ

Добавить комментарий