Материал («Победа Ибраима») знакомит читателей с молодым спортсменом, победителем турнира по вольной борьбе Ибраимом Османовым.

 

Назифе АБИБУЛЛАЕВА

 Спортнен мешгъуль олып, бу саада корюмли нетиджелер эльде эткен балаларымыз акъкъында «Балалар дюньясы»нда икяе этмек энди аньанеге чевирильди. Ибраим Османов акъкъында биз газетамызнынъ эвельки санларындан биринде язгъан эдик. Кеченде исе Ибраим сербест куреш боюнджа Алушта шеэринде отькерильген турнирде Къырым чемпионы олды. 

Ибраим Османов 2006 сененинъ баласы. Къырымда Сарабуз (Гвардейское) къасабасында догъгъан. Шимди 3-нджи гимназиянынъ докъузынджы сыныфында окъуй. Энъ севген фени – биология экен.

– Ибраим, чемпионаткъа насыл азырландынъ?

– Эбет, гъалебеге иришмек ичюн пек чокъ чалышмакъ, тренировкаларгъа токътавсыз къатнамакъ керек олды. Арада тюрлю турнирлерде, меселя, Краснодарда олып кечкен ярышларда иштирак эттим. Гулькевич шеэринде курештим, Дагъыстаннынъ Хасавюрт шеэринде джыйма команданен махсус тренировкаларгъа къатылдым.

– Бу сефер  кимнен курештинъ?

– Алушта шеэринде отькерильген чемпионатта Къырымнынъ  дигер шеэрлеринден кельген курешчилер озь усталыкъларыны нумайыш эттилер. Мен Энвер Османовнен курештим. Биз онынънен чокътан достмыз. Акъмесджитте яшай. Пек истидатлы, кучьлю ве теджрибели огълан. Куреште оны  енъмек пек агъыр олды. Бир онынънен омюрде дост олсакъ да, спорта бир къаиде бар: «Куреш мейданында достлукъ олмаз». Догърусы, достумнен курешеджегимни билип, геджесинен юкъламай, тюшинип чыкъкъан эдим. Бу куреш меним ичюн бир сынав олды…

ДЕВАМЫНЫ «ЯНЪЫ ДЮНЬЯ» ДА ОКЪУНЪЫЗ

«Янъы дюнья», 6(1596) 19.02.2021

Добавить комментарий