Материал «Творцы, очарованные керамикой» знакомит читателей с молодым мастером декоративно-прикладного искусства Азизом Велиляевым.

  

Весиле МЕНУСМАН

Газетамызда окъуйджыларымызны декоратив-амелий санатнен мешгъуль олгъан истидатлы семетдешлеримизнен таныш тырмакъны девам этемиз. Бугунь сизге «Badem» этнокерамика студиясынынъ тэсисчилери – иджаткяр къары-къоджа Азиз ве Анифе Велиляевлер акъкъында икяе этмек истеймиз. Олар миллий тюсте гузельден-гузель керамик савутлар япалар. Оларнынъ иджадынен сиз де таныш олманъыз ичюн аиленинъ башы Азиз Велиляев иле къонуштыкъ.

Керамикаджы Озьбекистанда догъгъан, даа кучюклигинде аилесинен баба-деделер Ватанына кочькени ичюн озьбек улькесини яхшы хатырлап оламай. Иджатчы балалыгъыны Къарасувбазар районынынъ Зуя къасабасында кечирген, иште, бугунь де аилесинен шу ерде яшай.

Балалыгъында керамикаджы иджатнен чокъ меракъланмагъан, санаткъа севги эппейи кечче пейда олгъан.

– 1990-нджы йыллары агъыр эди. Ана-бабам даима иште эдилер, биз агъамнен исе чокъусы вакъыт берабер ола эдик. Аилемизде даима муаббет ве сыджакъ бир муит укюм сюре эди, – тарифлей Азиз Велиляев. – Балалыгъымда иджатнен меракъланмай эдим, аятымда иджат деген шей ёкъ эди демек мумкюн. Амма бабам Рустем Велиляев иджадий бир адам эди. Онынъ анасы, Мушиде битам ойнамагъа севген. Онынъ ойнагъаныны корьген бабам да оюнджы олмагъа пек истеген. Онынъ атта арзусы керчеклешип, о, «Къайтарма» ансамблинде башта чалгъыджы, сонъ оюнджы олгъан…

ДЕВАМЫНЫ «ЯНЪЫ ДЮНЬЯ»ДА ОКЪУНЪЫЗ

«Янъы дюнья», 5(1595) 12.02.2021

Добавить комментарий