Материал знакомит читателей с творчеством крымскотатарской войлочницы Эльмаз Аппазовой.

 

 Весиле МЕНУСМАН

Миллетимиз Ватанына асрет къалып, ярым асыр ят топракъларда яшады, лякин кене де озь юртуна къайтты ве яваш-яваш янъыдан аякъкъа турып башлады. Эльбет, даа япыладжакъ чокъ шей бар, амма миллетининъ келеджегини тюшюнген, онынъ озь Ватанында инкишаф этип, аньанелерини, динини ве медениетини сакълап къалгъаныны истеген семетдешлеримиз энди бир чокъ меракълы лейхаларны амельге кечирелер. Чешит санат ве унерлеримиз инкишаф этип, янъыдан тикленилип башлай. 

Бугунь сизни таныш этеджегимиз адам ­­– зенааты боюнджа тиш экими, амма бунынънен берабер аджайип кийизджи сыфатында танылгъан Эльмаз Аппазовадыр. О энди секиз йылдан берли кийизджиликнен мешгъуль олып, дюльбер кийиз къалпакълар япа. Оны халкъымыз ичинде мезкюр унерни янъыдан джанландыргъанлардан бири, десек янълыш олмаз.

Эльмаз Аппазова 1970 сенеси Самаркъан шеэринде догъды. Сонъра Ташкентте тиббият университетини битирип, энди 1995 сенеси аилесинен Къырымгъа кочип кельди. 

Бугунь-де бугунь Эльмаз Аппазова тиш экими олып чалыша, амма севимли унери –кийизджиликни ич де ташламай.

«Ильк сефер кийизджилик махсулынен белли стилист ве дизайнер Халиде Чилингированынъ сергисинде таныш олдым. О, белли рессам Мамут Чурлу иле эски технологияларны ве ильванларны къулланып, кийизден миллий услюпте земаневий урбалар япкъан ве сергисинде такъдим эткен эди. Бу урбаларны корьгенде, кийизджиликке мерагъым уянды. Бойлеликнен, бу санаат чешитини араштырып, озюм де бу ишнен мешгъуль олмагъа истедим», – деп хатырлай уста…

ДЕВАМЫНЫ «ЯНЪЫ ДЮНЬЯ»ДА ОКЪУНЪЫЗ

«Янъы дюнья», 2(1592), 22.01.2021

Добавить комментарий