В статье «Пандемия эпимизге окъув не къадар муим олгъаныны анълатты» («Пандемия показала всем нам, насколько важна учёба») даётся интервью с ректором Крымского инженерно-педагогического университета Чингизом Якубовым, подводятся итоги 2020 года и рассказывается о планах вуза на 2021 год.

  

Янъы йыл арфесинде Февзи Якъубов адына Къырым муэндислик-педагогика университетининъ ректоры Чингиз Якъубов иле субет этип, университетнинъ енъишлери ве келеджек йылгъа къоюлгъан макъсадларыны бильдик.

– Чингиз Февзиевич, бу йыл университет ичюн насыл оды?

–2020 сенеси бутюн улькемиз ичюн, шу джумледен бизим имкянларымыз, къабилиетимиз ве аньаневий тасиль системасы ичюн бир сынав олды. Айны вакъытта бу йылда бизим энъ яхшы хасиетлеримиз ортагъа чыкъты – меселя, агъыр вазиетте топланмагъа билюв, бир шейге бакъмай, окъумакъ ве инкишаф этмек истеги аян олды. Затен, ильмий иш де бир дакъкъагъа токътатылмады.

Биз янъы азырлав ёнелишлерини ачамыз. Келеджек йылда тасиль программалары джедвели баягъы кенищлетиледжек. Айны вакъытта журналистика боюнджа магистратурагъа, информатика ве эсаплав техникасы боюнджа аспирантурагъа талебелерни къабул этмекни планлаштырамыз.

Бундан гъайры биз маддий-техникий базамызнынъ инкишафына ве къавийлештирильмесине дикъкъат айырамыз. Айны вакъытта шимди филиалымызда – Муэндислик-педагогика колледжинде тамир ишлери алынып барыла. Университетте иш къайнай!

– Ишинъизге пандемиянынъ насылдыр бир мусбет тесири олдымы? Янъы гъаелер, ишинъизде янъы ёнелишлер пейда олдымы?

– Пандемия эпимизге окъув не къадар муим олгъаныны анълатты. Эр кунь, эр ань окъумакъ керек. Март айында, биз энди-энди электрон платформаларны менимсеп башлагъанымызда, эм оджалар, эм студентлер пек къыйналдылар. Амма биз бири-биримизден огренип башладыкъ. Зенаатдашлар мессенджерлерде группалар япып, теджрибелеринен пайлашып башладылар. Дейджегим, бойле иш форматыны тез менимседик. Шимди дерс, семинар, конференция ве мушаверелер электрон информацион тасиль муитинде отькериле. Бойлеликнен, биз даа да мобиль олдыкъ.

Бизим эр вакъыт бир чокъ гъаемиз бар. Студентлеримиз бир къач федераль грантларны къазанды. Оларнынъ арасында – Къырым Джумхуриетинде 2020 сенесининъ энъ яхшы яшлар лейхасы сайылгъан «Аметханннынъ юзю» джумхуриет акциясы. Университетимизнинъ студентлери Къырымнынъ мектеп талебелерине халкъымызнынъ шанлы огълу акъкъында тариф эттилер. Бугуньде бугунь талебелер ве оларнынъ ана-бабалары университетимизге минетдарлыкъ бильдирелер. Лейха черчивесинде Аметхан Султаннынъ 100-йыллыгъына багъышлангъан конференция отькерильди…

ДЕВАМЫНЫ «ЯНЪЫ ДЮНЬЯ»ДА ОКЪУНЪЫЗ

«Янъы дюнья» №51-52(1590) 25.12.2020

Добавить комментарий