В статье «Я верю в то, что наука всё преодолеет» профессор Мунивер Гафарова рассказывает о пандемии и методах излечения от болезни в нынешнее время.

 

Сайде СЕИТДЖЕЛИЛ субетлешти

 

Озь саасында юксек нетиджелерге иришип, орьнек ола бильген миллетдешлеримизнен, биз эльбет, гъурурланамыз. Макъалемизнинъ къараманы – инфекционист, эпидемиолог алим, эм чалышып, эм 1992–1994 сенелери докторантура вакътында Семашко адына хастаханесинде иммунология лабораториясыны ачкъан, 1995 сенесинден башлап бугуньки кунюмизге къадар Къырым тиббият академиясындаки инфекция хасталыкълары кафедрасынынъ профессоры олып чалышкъан Мунивер оджа Гъафарова иле онынъ зенаат ёлу, тиббият ве эр кесни эеджанландыргъан, къасеветлендирген янъы Covid-19 хасталыгъы акъкъында субетлештик. 

– Мунивер оджам, тиббият саасыны бабанъызнынъ васиетине коре сайлагъанынъызны билемиз. Бу ёлда къавий турмагъа сизге не ярдым этти?

– Ташкент медицина институтыны битирип, Къашкадарья виялетине ёлланма алгъан сонъ, меним насыл ихтисас боюнджа чалышмагъа истегеним виляет сагълыкъ сакълав болюгинде кимсени раатсызламады. Асылында мен озюм догъып-оськен Шахрисабзгъа кетмели эдим, лякин виляет меркези – Къаршы шеэриндеки санитария-эпидемиология станциясына эпидемиолог эким пек керек экен, шунынъ ичюн мени анда къалдырдылар. Бир айдан сонъ исе эпидемиологиия болюгининъ мудири оларакъ тайинледилер. О вакъытлары интернатура олмагъаныны козьде тутсакъ, бу пек къыйын эди. Иштен къоркъмадым, эсас ишимден гъайры, виляет инфекцион хастаханесинде невбетчилик япмагъа языла, санитария авиациясынен чет ерлерге хасталарны бакъмагъа бара эдим. Мен озюм окъумагъа, янъы бир шейни огренмеге севгенимден аятымнынъ шиары: «Не къадар къыйын олса, о къадар яхшы. Истегинъ бармы, демек, окъу, чалыш!» эди. Балалыгъымда бабамнынъ «япкъан ишинъни мытлакъа яхшы япмакъ керексинъ» деген насиатындан бутюн омюр ёлбашчылыкъ алып кельдим. Языкъ, нелерге иришкенимни бабам коралмады…

ДЕВАМЫНЫ «ЯНЪЫ ДЮНЬЯ»ДА ОКЪУНЪЫЗ

«Янъы дюнья» №48(1586) 4.12.2020

Добавить комментарий