Материал «Фикир, бильги ве дуйгъуларымнен пайлашмакъ истейим» («Хочу делиться своими знаниями и чувствами») посвящен молодому и талантливому художнику Осману Ислямову. 

 

Весиле МЕНУСМАН

 

Китап тюкянларында китап сечкенде чокъусы окъуйыджылар тек онынъ мундериджесине дегиль де, безетильмесине де дикъкъат этелер. Бильхасса, балачыкълар китап сайлагъанда бирден онынъ ичиндеки ресимлерни козьден кечирип, даима ачыкъ ренкли, меракълы сюжетли олгъанларыны сечелер.

Къырымтатар тилинде чыкъкъан китапларымызны алсакъ, чокъусынынъ донатылмасы башкъа тиллерде чыкъкъан китаплардан ич де кем олмагъаныны коремиз. Чокъусы алларда оларны истидатлы рессам-иллюстраторларымыз безете. Олардан бири   –  Осман Ислямовдыр. 

Яш рессам сонъки йылларда чыкъкъан чокъусы бала китапларынынъ иллюстрацияларыны япкъан. Оларда балачыкълар эм халкъ масалларымызнынъ къараманлары, эм де чешит аджайип махлюкъларны корип, тылсымлы масал дюньясына далалар.

Осман иллюстрациялардан гъайры языджы ве алимлеримиз тарафындан язылгъан китапларнынъ джылтларыны да безеткен. Бойле неширлер арасында Айдер Меметов ве Искандер Меметовнынъ «Къырымтатарларнынъ этник тарихы», Аблязиз Велиевнинъ «Сынъырсыз алем», Бекир Аблаевнинъ «Бекле мени, денъиз» китаплары бар.

Осман Ислямов 1989 сенеси Акъмесджит дживарындаки Маленькое коюнде догъгъан. Рессам бугунь де анда яшай ве кою акъкъында буюк севгинен айта: «Умют этем ки, догъгъан коюмден ич айырылмам. Бутюн эйи хатырлавларым онынъ айры сокъакълары ве кошечиклеринен багълы…».

Осман даа балалыгъында чокъусы балачыкълар киби ресим япмагъа севген. Рессамнынъ якъынлары аля бугунь Османнынъ «Юрюнъиз, «баш-козь» ресим этейик», – деп риджа эткенини хатырлайлар…

Девамыны «Янъы дюнья»да окъунъыз

«Янъы дюнья» №48(1586) 4.12.2020

Добавить комментарий