Материал «Къараманнынъ хатырасына студентлер акциясы» («Акция студентов в честь Героя») посвящен легендраному лётчику-испытателю,  Дважды Герою Советского Союа  Амет-хану Султану. Материал дан в связи со 100-летним юбилеем Героя.

 

Наиле РЕШИТОВА

Бу куньлерде Советлер Бирлигининъ Эки дефа къараманы Аметхан Султаннынъ 100 йыллыгъы мунасебетинен Ф. Якъубов адына Къырым муэндислик-педагогика университети ве онъа багълы колледж «Сотни Амет-Хана» лейхасыны такъдим этти.

Бу лейха бир къач йыл эвельси догъды. Амма тешкилятчылар грант алмакъ ичюн бу йылнынъ март айында Госкомнацкъа ариза бердилер.

«Бизден гъайры даа он лейха конкурста иштирак этти, беш лейха, бизим лейхамыз да шу сырада, гъалип чыкъты», – дей «Сотня Амет-Хана» джумхуриет акциясынынъ ребери Эбазер Чачи.

Акциянынъ макъсады яшларны ватанперверлик рухунда тербиелемек ве къараманларымызнынъ хатырасыны анъмакътыр. Акция эм Аметхан Султаннынъ юз йыллыгъына, эм Улу Ватан дженкининъ 75 йыллыгъына багъышлангъан. «Биз бир чокъ тедбирлер планлаштырдыкъ: биринджиден Ф. Якъубов адына КъМПУнинъ ве КъМПКнинъ (колледжнинъ) азбарларында юз фидан терек отуртып, Шурет аллеясыны мейдангъа кетирмек. Экинджиден, бу окъув юртларында ве чешит мектеплерде Аметхан Султангъа багъышлангъан дерслер кечирмек. Ве даа бир макъсад – университет ве колледжнинъ территорияларында хатыра бельгилерини ерлештирмек», – дей акциянынъ ребери…

ДЕВАМЫНЫ «ЯНЪЫ ДЮНЬЯ»ДА ОКЪУНЪЫЗ

Газета «Янъы дюнья» (№42(1580), 23.09.2020)

Добавить комментарий