Материал «Бугуньки тиббият – бир чокъ алларда буюк бир алыш-вериш мейданыдыр» («Сегодняшяя медицина во многом превращается в бизнес») посвящен педиатру, инфекционисту Анифе Зинабдиевой и проблемам современной медицины. 

 

Весиле МЕНУСМАН

Дюньяда бир чокъ яш экимлернинъ иши тек хастаханенен сынъырланмай, оларнынъ чокъусы озь фаалиетини ичтимаий агъларда да девам эттирелер. Бойле яш экимлер арасында семетдешлеримиз де чокъ. Бу сефер сизни инфекционист, педиатр ве блогер Анифе Зинабдиева иле таныш этмеге истеймиз.

Эким энди учь йылдан берли Instagram ичтимаий агъында блог алып бара ве дёрт бинъге якъын абунеджисини  исбатлайыджы тиббиятнен таныш эте.

Анифе 1985 сенеси Самаркъанд шеэрининъ Булунгур къасабасында догъгъан. Эки яшыны толдургъанда къорантасы Къырымгъа кочькен.

Балалыгъында Анифе оджа, терджиман ве укъукъчы олмагъа арзу эте, лякин энди юкъары сыныфларда окъугъанда эким олмакъ къарарына келе. Бугунь Анифе япкъан сечими ичюн ич де пешман дегиль.

Аятта базы вакъытлары эр шей истегенинъ киби олмай. Лякин «Эр шейнинъ хайырлысы бар» деп нафиле айтмайлар. Анифе башта педиатр олмагъа ич де истемеген. О, тедавийлев факультетине кирмеге арзу эткен, лякин анда конкурс пек буюк олгъаны ичюн педиатр зенаатына кирип, сонъ тедавийлев факультетине кечмеге ниетленген. Лякин окъув девамында къыз педиатр зенаатына мефтюн олгъан ве энди башкъа эким олмагъа истемеген.

2008 сенеси Анифе Георгиевский адына Къырым Тиббият университетининъ «Педиатрия» факультетини битирип, интернатураны Херсон шеэринде кечмеге кете. О ерде экимлер етишмегени ичюн, Анифе анда чалышып башлай…

«Янъы дюнья» №41(1579) 16.10.2020

ДЕВАМЫНЫ «ЯНЪЫ ДЮНЬЯ»ДА ОКЪУНЪЫЗ

Добавить комментарий